dnes je 15.6.2024

Input:

č. 385/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: nepřítomnost řádně předvolaného účastníka řízení při jednání

č. 385/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: nepřítomnost řádně předvolaného účastníka řízení při jednání
k § 103 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Řízení před krajským soudem nelze považovat za zmatečné pro nedostatek podmínek řízení podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nedostaví-li se řádně předvolaný účastník řízení k jednání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2004, čj. 4 Ads 31/2003-42)
Věc: Jaromír B. v J. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení dne 6. 11. 2001 odňala žalobci od 16. 11. 2001 plný invalidní důchod podle ustanovení § 56 odst 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou ze dne 20. 9. 2001 není žalobce nadále plně invalidní, ale pouze částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 50%, a nedosáhla tak nejméně 66%, které ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stanoví pro invaliditu plnou. Dalším rozhodnutím ze dne 27. 12. 2001 přiznala žalovaná žalobci podle § 44 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., od 16. 11. 2001 částečný invalidní důchod ve výši 4309 Kč měsíčně s tím, že podle nařízení vlády č. 345/2001 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2001, se od prosince 2001 zvyšuje procentní výměra důchodu na 3239 Kč a základní výměra náleží nadále ve výši 1310 Kč, takže celkem náleží od uvedeného měsíce žalobci částka 4549 Kč měsíčně.
Žalobce napadl obě rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení opravným prostředkem. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 20. 11. 2002 obě přezkoumávaná rozhodnutí potvrdil. )
Proti tomuto rozsudku podal žalobce včas odvolání, o němž však Vrchní soud v Praze nerozhodl do 31. 12. 2002. Z tohoto důvodu bylo řízení podle § 129 odst. 3 s. ř. s. ze zákona zastaveno a navrhovateli byla poskytnuta možnost podat do 31. 1. 2003 proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost.
Žalobce se v kasační stížnosti dovolával důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s., tj. zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, za nichž bylo o jeho návrhu rozhodnuto. Tento důvod spatřoval v tom, že nikoliv vlastní vinou, ale v důsledku nekvalifikované činnosti pracovníků justiční stráže budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci se mu vzdor skutečnosti, že se do budovy dostavil 20 minut před devátou hodinou, na níž byl k jednání předvolán, nepodařilo nalézt příslušnou jednací síň, a jednání soudu tak zmeškal. Uvedl, že po absolvování vstupní prohlídky prováděné justiční stráží se vzhledem k tomu, že se ve velké soudní budově nedokázal orientovat, dotázal příslušníků justiční stráže, kde se nachází jednací síň, v níž má být věc projednávána. Byl poslán do prvního poschodí, zde však dle vyvěšených programů jednání u jednacích místností svůj případ nenašel, a proto se znovu vrátil do
Nahrávám...
Nahrávám...