dnes je 20.6.2024

Input:

č. 433/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: vyloučení soudce pro předchozí účast na projednávání věci

č. 433/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: vyloučení soudce pro předchozí účast na projednávání věci
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Soudce vyloučený podle ustanovení § 8 odst. 1 věty druhé s. ř. s. je ten, který procesně působil v předchozím soudním řízení v takovém kvalitativním a kvantitativním rozsahu, kdy již získal o věci vědomost té povahy, jež vyvolává ve svých důsledcích pochybnost o soudcově nestrannosti. Pojem předchozího soudního řízení je nutno v daném případě vyložit materiálně, tedy s ohledem na konkrétní a přímou souvztažnost a věcnou souvislost předmětných řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 9. 2004, čj. Nao 13/2004-54)
Prejudikatura: srov. č. 53/2004 Sb. NSS.
Věc: Zemědělské družstvo H. v H. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě, o kasační stížnosti žalobce, o námitce podjatosti.

Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 2. 2004, čj. 22 Ca 489/2002-32, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 2. 9. 2002.
Dne 20. 5. 2004 vznesl žalobce námitku podjatosti soudkyně JUDr. Elišky C, kterou odůvodnil tak, že jmenovaná soudkyně rozhodla v této věci jako předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě. Ten vydal dne 14. 9. 2001 rozsudek sp. zn. 22 Ca 456/2000, který předcházel rozsudku napadenému kasační stížností.
Ve svém vyjádření k podané námitce podjatosti uvedla soudkyně JUDr. Eliška C, že pro její vyloučení z rozhodování ve věci kasační stížnosti podané žalobcem nejsou splněny zákonné podmínky, neboť se podílela na projednávání věci v předchozím soudním řízení pouze tím, že po podání žaloby (dne 4. 11. 2002) zaslala soudkyně JUDr. H., které byla věc přidělena k vyřízení, jejím jménem jakožto předsedkyně senátu žalobci výzvu ve smyslu § 51 odst. 1 s. ř. s. a vyžádala od správního orgánu správní spis. Všechny další úkony ve věci již soudkyně činila pod předsednictvím JUDr. J. Ve věci se JUDr. Eliška C. podílela na projednávání a rozhodování věci v soudním řízení předcházejícím tomuto řízení, kdy senát Krajského soudu v Ostravě, jehož byla předsedkyní, zrušil rozhodnutí správního orgánu a věc vrátil k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že soudkyně JUDr. Eliška C. je z projednávání a rozhodování věci vyloučena.
Z odůvodnění:
V projednávané věci Nejvyšší správní soud shledal námitku podjatosti důvodnou, a to s ohledem na podíl soudkyně JUDr. Elišky C. na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení.
Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Podjatost soudce zasahuje do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost soudce tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou
Nahrávám...
Nahrávám...