Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 44-47 Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

18.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.44
§ 44-47 Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce

Mgr. Lenka Pavelková

Úplné znění

Společná ustanovení o změnách pracovního poměru
a návrat do práce

§ 44

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

§ 45

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné

§ 46

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

§ 47

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 34 – pracovní smlouva

  • § 41 – převedení na jinou práci

  • § 43 – přeložení

  • § 240 – vyslání na pracovní cestu těhotných zaměstnankyň, matek, osamělých zaměstnankyň

  • § 253 – odstoupení od dohody o hmotné odpovědnosti při převedení na jinou práci nebo přeložení

Komentář
Komentář

Ustanovení § 44 až 47 upravují společná ustanovení o změnách pracovního poměru a zpětném návratu do práce.

Zánik důvodů přeložení či převedení

Odpadnou-li důvody přeložení nebo převedení zaměstnance nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

Podle zákoníku práce platí, že požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel mu to umožní, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Přitom musí dbát, aby práce i pracoviště, na které zaměstnance převádí, byly pro něho vhodné.

Zaměstnanec může svého zaměstnavatele kdykoliv požádat o převedení na jinou práci, pokud mu dosavadní druh práce z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, a zaměstnavatel mu v rámci možností přirozeně vyhoví, a to v zájmu optimalizace pracovního zapojení tohoto zaměstnance u firmy. Totéž lze říci o změně místa výkonu práce, čili o přeložení.

Odborová organizace

zákoník práce rovněž stanoví, že pokud dochází k tomu, že zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci mimo druh práce uvedený v pracovní smlouvě a zaměstnanec s takovým opatřením projeví nesouhlas, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce. Projednáním se rozumí oznámení zamýšleného opatření a vyslechnutí názoru odborové organizace.

Návrat do práce po vyjmenovaných překážkách v práci

Ustanovení § 47 ukládá zaměstnavateli povinnost zařadit zaměstnance na tutéž práci a pracoviště, kde byl zaměstnán před vznikem „překážky v práci“, která ho vyřadila z výkonu dosavadní práce. Jde o případy, kdy se zaměstnanec vrací

 • po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo

 • po skončení vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení, nebo

 • zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po