dnes je 23.5.2024

Input:

č. 445/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: nepřítomnost účastníka řízení při jednání

č. 445/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: nepřítomnost účastníka řízení při jednání
k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Jestliže žádost o odročení jednání opatřená současně lékařským potvrzením o žalobcově pracovní neschopnosti byla soudu řádně doručena v dostatečném předstihu, avšak soud jednání neodročil a bez přítomnosti žalobce rozhodl ve věci samé, je takový postup vadou řízení před soudem, která mohla mít za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé [ § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Nelze přitom přihlížet ke skutečnosti, že soudce, který rozhodl ve věci, se o důvodech pro odročení jednání dozvěděl až po jeho skončení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2004, čj. 5 Ads 63/2003-35)
Věc: Jozef N. v P. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 26. 6. 2002 byl žalobci přiznán od 16. 1. 2002 starobní důchod ve výši 1582 Kč měsíčně.
Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. 5. 2003. Dle názoru soudu odpovídalo přezkoumávané rozhodnutí právním předpisům a je v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou č. 228/1993 Sb., o sociálním zabezpečení.
Žalobce (dále „stěžovatel“) napadl rozsudek kasační stížností. Kromě věcných námitek zde uvedl, že soud ve věci rozhodl již při prvním jednání, kterého se stěžovatel nemohl účastnit pro nemoc; tuto skutečnost přitom soudu včas a řádně oznámil. Postupem soudu mu bylo zabráněno předložit důkazy svědčící ve prospěch jeho tvrzení, a proto v něm spatřuje důvod pro podání kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 písm. c) a písm. d) s. ř. s. Navrhl proto zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení věci k novému řízení.
Ze soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:
Dne 14. 4. 2003 předvolal soud stěžovatele k jednání v předmětné právní věci na den 6. 5. 2003. Stěžovateli bylo předvolání doručeno dne 15. 4. 2003. Dne 2. 5. 2003 byla Městskému soudu v Praze doručena stěžovatelova žádost o odročení jednání z důvodu nemoci doložená kopií potvrzení o pracovní neschopnosti, datující se od 30. 4. 2003. Soudní jednání proběhlo za stěžovatelovy nepřítomnosti; skutečnost, že stěžovatel požádal o odročení jednání, přitom nebyla v protokolu o jednání ze dne 6. 5. 2003 zaznamenána.
Nahrávám...
Nahrávám...