dnes je 17.1.2019
Input:

§ 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

25.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.48
§ 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 35 – zkušební doba

  • § 39 – pracovní poměry na dobu určitou

  • § 49 až 66 – jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru

  • § 67 a 68 – odstupné a jeho vrácení

  • § 69 až 72 – neplatné rozvázání pracovního poměru

  • § 328 – peněžitá práva po smrti zaměstnance

  • § 342 odst. 1 – zánik pracovního poměru smrtí zaměstnavatele – fyzické osoby

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

  • § 37a – centrální evidence pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty

  • § 85 až 103 – zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění

  • § 42g a 42h – zaměstnanecká karta a její náležitosti

  • § 42i a 42j – modrá karta a její náležitosti

  • § 44 odst. 6 a 7 – doba platnosti zaměstnanecké karty a modré karty

  • § 46e – zrušení platnosti zaměstnanecké karty

  • § 46f – zrušení platnosti modré karty

  • § 118 – správní vyhoštění

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

  • § 80 – trest vyhoštění z území České republiky

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

  • § 12 a 25 – přestupky a správní delikty ve vztahu mj. k porušení povinností při skončení pracovního poměru

Komentář
Komentář

Ustanovení § 48 ZP obsahuje výčet způsobů, kterými může skončit pracovní poměr. Od tohoto výčtu se nelze odchýlit, je proto vyloučeno, aby pracovní poměr skončil jinými způsoby, byť by si je chtěli zaměstnavatel se zaměstnancem ujednat.

Způsoby skončení pracovního poměru by se daly rozdělit do následujících skupin:

 • rozvázání pracovního poměru,

 • uplynutí doby,

 • speciální případy týkající se cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti,

 • smrt zaměstnance (zaměstnavatele).

Rozvázání pracovního poměru

Termín rozvázání pracovního poměru užívá zákoník práce pro případy, kdy je skončení pracovního poměru spojeno s vůlí jedné či obou jeho stran a jde tedy o právní jednání buď zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Pracovní poměr může být podle zákoníku práce rozvázán:

 • dohodou (k tomu blíže viz komentář k ustanovení § 49 ZP),

 • výpovědí (§ 50 až 54 ZP),

 • okamžitým zrušením (§ 55 a 56 ZP) nebo

 • zrušením ve zkušební době (§ 66 ZP).

Skončení pracovního poměru cizince

Zákoník práce neobsahuje definici cizince, proto je třeba vycházet z definice obsažené v zákoně o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, se cizincem rozumí „fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie”. Na druhou stranu je z textu zákona zřejmé, že pro občany Evropské unie a v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 dotčeného zákona též pro občany státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a pro občany státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, pokud tato smlouva nestanoví jinak, upravuje zákon v mnoha ohledech příznivější podmínky týkající se jejich vstupu a pobytu na území České republiky, popř. vycestování z něho, než pro jiné cizince.

Samozřejmě též cizinců (stejně jako osob bez státní příslušnosti) se týká obecná právní úprava skončení pracovního poměru obsažená v ZP. Z toho koneckonců vychází ustanovení § 48 odst. 3 ZP, které specifika skončení pracovního poměru u těchto osob uvozuje návětím, že k takovému skončení nedošlo již jiným způsobem. Pokud ne, platí, že pracovní poměr těchto osob končí:

 • dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,

 • dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky nebo

 • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání – zaměstnanecká karta nebo modrá karta.

Zrušení povolení k pobytu

Důvody a podmínky pro rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu obsahuje zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí je ministerstvo vnitra a činí tak ve správním řízení.

Trest vyhoštění

Podrobnosti o tom, komu, kdy a v jakých případech lze uložit trest vyhoštění, upravuje především trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona může soud uložit trest vyhoštění z území republiky pachateli, který není občanem České republiky, a to jako trest samostatný, nebo i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem. Jako samostatný trest může být přitom trest vyhoštění uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

Pokud jde o výměru tohoto trestu, s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu, může činit od 1 roku do 10 let, lze ho však uložit i na dobu neurčitou.

Zároveň ale trestní zákoník vyjmenovává případy, kdy soud trest vyhoštění neuloží. Jde například o pachatele, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin, nebo o pachatele, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného právního předpisu.

Povolení k zaměstnání

Z ustanovení § 89 ZZ vyplývá, že cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván na území České republiky až na výjimky jen tehdy, pokud je držitelem zaměstnanecké či modré karty nebo má platné povolení k zaměstnání vydané místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na našem území.

Krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se jedná o oznámené volné pracovní místo (viz oznamovací povinnost zaměstnavatele dle § 86 ZZ) a toto volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak (splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání povolení k zaměstnání podle ustanovení § 95 a 97 ZZ).

Doba, na kterou se vydává povolení k zaměstnání, nemůže přesáhnout 2 roky, ale krajská pobočka Úřadu práce ji může opakovaně prodloužit. Náležitosti povolení k zaměstnání a případy, kdy může být povolení k zaměstnání cizinci zrušeno, upravují jednotlivá ustanovení ZZ.

Zaměstnanecká karta a modrá karta

Zaměstnanecká karta a modrá karta mají společné to, že obě jsou povoleními k dlouhodobému pobytu cizince na území České republiky, jehož účelem je zaměstnání. Spojují tak v sobě oprávnění k pobytu i zaměstnání.

Jestliže ale modrá karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tou se rozumí řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky), zaměstnanecká karta takové omezení nezná. Navíc zaměstnání v rámci modré karty může cizinec vykonávat jen na základě pracovního poměru (svoji žádost musí doložit pracovní smlouvou pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením ministerstva práce a sociálních věcí), kdežto u zaměstnanecké karty je to možné i na dohodu o pracovní činnosti (bez ohledu na rozsah práce nesmí být ale měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba v každém základním

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz