dnes je 24.7.2024

Input:

50/2000 F.z., Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

50/2000 F.z., Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Opatření,
kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon):
Čl. I
 
Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel. 5704 4252
Č. j.: 281, 283/77 411/2000
Blažena Petrlíková, tel. 5704 4274
ze dne 10. listopadu 2000
(1)  Tímto opatřením se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví1).
(2)  Postupy účtování v jednoduchém účetnictví, postup přechodu ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví a postup přechodu ze soustavy podvojného účetnictví do soustavy jednoduchého účetnictví tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto opatření.
(3)  Toto opatření včetně příloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Zrušuje se:
1.  Opatření MF ČR čj. 281/71 702/1995, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění opatření čj.281/80 381/1996, opatření čj. 281/90 550/1997, opatření čj. 281/53 679/1998 a opatření čj. 281/93 489/1998.
2.  Opatření MF ČR čj. 283/32 774/1996, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací, ve znění opatření čj.283/33 165/1997, opatření čj. 283/83 620/1997, opatření čj. 283/81 623/1998 a opatření čj. 283/83 691/1999.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. v. r.
 
Příloha č. 1
Postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví1)
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Účetní jednotky podle tohoto opatření účtují o předmětu účetnictví2) v souladu se zvláštními právními předpisy3) a těmito postupy účtování.
Čl. II
Vymezení pojmů pro účely vedení jednoduchého účetnictví
(1) Pro účely postupů stanovených tímto opatřením se majetek člení na
a)  dlouhodobý nehmotný majetek,
b)  dlouhodobý hmotný majetek,
c)  finanční majetek,
d)  ceniny,
e)  zásoby,
f)  pohledávky,
a dále se vymezuje v souladu s odstavci 2 - 16.
(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené pro vlastní potřebu nebo pro obchodování s nimi, při ocenění u jedné položky od 7 000 tis. Kč včetně a době použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stávají nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva uvedené do užívaní.
(3) Za dlouhodobá hmotný majetek se považují
a)  pozemky, stavby4) včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem5) , kulturní památky, umělecká díla a předměty kulturní hodnoty podle zvláštních právních předpisů6) , bez ohledu na jejich pořizovací cenu;
b)  samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným
Nahrávám...
Nahrávám...