dnes je 14.4.2024

Input:

č. 516/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: zásada koncentrace

č. 516/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: zásada koncentrace
k § 109 odst. 4 soudního řádu správního
k § 65 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
Nejvyšší správní soud podle § 109 odst. 4 s. ř. s. nepřihlíží ke skutečnostem, které stěžovatelka uplatnila, resp. které nastaly až poté, kdy bylo vydáno napadené soudní rozhodnutí. Narození dítěte, případně jiná změna rodinných poměrů, může být při splnění zákonných podmínek důvodem pro podání žádosti o povolení trvalého pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nikoli skutečností, k níž může soud přihlédnout v řízení o kasační stížnosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, čj. 5 Azs 10/2003-61)
Věc: Thi Thuy P. (Vietnam) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 8. 2002 nebyl žalobkyni udělen azyl v České republice z důvodu nesplnění podmínek uvedených v ustanoveních § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a zároveň žalovaný rozhodl podle § 28 zákona o azylu, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.
Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně dne 26. 9. 2002 opravný prostředek, o němž ve smyslu ustanovení § 129 odst. 2 s. ř. s. rozhodoval Krajský soud v Plzni, který rozsudkem ze dne 31. 3. 2003 žalobu zamítl.
Rozhodnutí soudu napadla žalobkyně (dále „stěžovatelka“) kasační stížností, kterou opřela o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. Krajskému soudu vytkla, že nevzal v úvahu skutečnou situaci žen ve Vietnamské socialistické republice a také že se nezabýval otázkou jejího těhotenství, neboť je třeba, aby jí i jejímu dítěti byla po jeho narození poskytnuta ochrana z hlediska možného ohrožení jejich života a zdraví.
Ze správního spisu vyplynulo, že stěžovatelka podala dne 21. 12. 2001 návrh na
Nahrávám...
Nahrávám...