dnes je 21.2.2024

Input:

č. 536/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 536/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 80 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 46 odst. 1 písm. d) a § 70 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o omezení manipulace s výškou hladiny vodního díla (§ 80 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) jen pozastavuje provádění platného rozhodnutí vodoprávního úřadu, a to pouze do doby, než vodoprávní úřad o věci samé rozhodne. Takové pozastavující rozhodnutí je rozhodnutím předběžné povahy, které je ze soudního přezkumu vyloučeno [ § 46 odst. 1 písm. d) a § 70 písm. b) s. ř. s.]. Právo žalobce na soudní ochranu je dostatečně zajištěno tím, že je garantován soudní přezkum konečného meritorního rozhodnutí.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2004, čj. 7 A 136/2002-67)
Věc: Státní podnik P. v B. proti Ministerstvu životního prostředí o omezení manipulace s výškou hladiny na území přírodní rezervace.

Česká inspekce životního prostředí (dále též „inspekce“) rozhodnutím ze dne 28. 2. 2002 nařídila žalobci (správci vodního díla) podle § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny omezení manipulace s výškou hladiny na střední nádrži vodního díla N. tak, aby nedocházelo k devastování nově vznikajících ekosystémů mokřadu a lužního lesa na přirozených i uměle zbudovaných ostrovech a poloostrovech, které jsou biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt je závislý na výši hladiny 169,5 metrů nad mořem. Současně bylo žalobci uloženo, aby omezil manipulaci s vodou na střední a dolní nádrži tak, aby mimo období povodňových situací nezpůsobila zvýšení maximální zásobní hladiny nad kótu 169,5 metrů nad mořem a v období od 15. 7. do 1. 10. kalendářního roku nad kótu 170,0 metrů nad mořem.
Rozhodnutí inspekce bylo k odvolání žalobce změněno rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 12. 2000; žalovaný žalobci s účinností od právní moci rozhodnutí nařídil omezení manipulace s výškou hladiny na střední nádrži vodního díla N. tak, aby zde mimo období povodňových situací nedocházelo ke zvýšení maximální zásobní hladiny nádrže nad kótu 169,5 metrů nad mořem, a nedocházelo tak k ohrožování a poškozování obnovených a nově vznikajících lužních biotopů a lužních společenstev na přirozených i uměle zbudovaných ostrovech, poloostrovech a podél břehů nádrže. Toto omezení bylo nařízeno do doby právní moci příslušných vodoprávních rozhodnutí, stanovících nově účel jednotlivých nádrží vodního díla N., povolení nakládání s vodami a schvalujících revizi manipulačního řádu vodního díla N. tak, aby byla odstraněna zmíněná ohrožení a poškozování přírody.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Vrchního soudu v Praze; namítal zejména, že podle § 80 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny lze postupovat pouze v případě, kdy reálně bezprostředně hrozí určitá škoda. V této věci se však nejednalo o bezprostředně hrozící škodu, neboť na hladině 170,0 metrů nad mořem se v souladu se schváleným manipulačním řádem manipulovalo již jeden až dva roky. Žalobce je rovněž přesvědčen, že za škodlivou činnost nelze považovat jeho chování v souladu s pravomocným správním rozhodnutím a jako
Nahrávám...
Nahrávám...