dnes je 23.5.2024

Input:

č. 568/2005 Sb. NSS, Azyl: fikce doručení

č. 568/2005 Sb. NSS
Azyl: fikce doručení
k § 24a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Proti rozhodnutí správního orgánu podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, lze podat správní žalobu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Bylo-li rozhodnutí žalobci doručeno v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, tedy dnem, kdy se žadatel nedostavil k převzetí rozhodnutí, ačkoli mu výzva k tomu doručena byla, počíná běh lhůty pro podání žaloby dnem následujícím po tomto dni. Tvrzení žalobce, že se mu rozhodnutí dostalo do faktické dispozice později, nemá pro běh lhůty význam a soud při posouzení včasnosti žaloby k takovému tvrzení nepřihlédne.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2003, čj. 3 Azs 1/2003-56)
Věc: Ivan M. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce. ;

Rozhodnutím žalovaného ze dne 4.12. 2002 bylo zastaveno řízení o udělení azylu žalobci podle ustanovení § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, s odůvodněním, že se žalobce opakovaně bez řádné omluvy nedostavil k pohovoru za účelem objasnění důvodů své žádosti, což mu ukládá ustanovení § 23 zákona o azylu, ačkoliv byl o termínech pohovoru řádně vyrozuměn.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 4. 2. 2003 odmítl žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného jako opožděnou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
V kasační stížnosti proti tomuto usnesení žalobce (stěžovatel) namítl, že žalovaný porušil jak ustanovení § 25 písm. d) zákona o azylu, tak ustanovení jeho § 24 a § 24a upravující doručování. Z uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby napadené usnesení soudu I. stupně bylo zrušeno a věc mu vrácena k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Soud I. stupně v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že dne 26. 7. 2002 žalovaný udělil stěžovateli souhlas se změnou místa hlášeného pobytu; podle této písemnosti byl stěžovatel přihlášen k pobytu na adrese R, ulice P. Z obsahu správního spisu vyplynulo, že se stěžovatel na této adrese nezdržoval, přičemž nejpozději od 9. 11. 2002 mu v tomto nebránila žádná překážka, a od 1. 12. 2002 si zajišťoval změnu místa hlášeného pobytu; o záměru změnit místo hlášeného pobytu ani o své dřívější hospitalizaci stěžovatel žalovaného neuvědomil. Jestliže písemnost žalovaného zaslaná stěžovateli do P. byla dne 11. 11. 2002 uložena u poštovního úřadu a dne 27.11.2002 vrácena jako nevyžádaná, pak bylo možno v polovině měsíce prosince učinit závěr o tom, že se stěžovatel v místě hlášeného pobytu trvale nezdržuje. Proto byl zcela opodstatněný postup žalovaného vydat výzvu k převzetí rozhodnutí ve věci řízení o udělení azylu podle ustanovení § 24a zákona o azylu. Rozhodnutí žalovaného bylo vydáno dne 4. 12. 2002 a výzva k převzetí rozhodnutí na pracovišti žalovaného v Pobytovém středisku Zastávka u Brna byla stěžovateli doručena dne 15. 12. 2002. Jestliže se stěžovatel k převzetí rozhodnutí nedostavil, ač mu byla výzva k převzetí rozhodnutí doručena v
Nahrávám...
Nahrávám...