dnes je 7.10.2022

Input:

č. 603/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

č. 603/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 82 a § 85 soudního řádu správního
I. Nepřípustná je podle § 85 s. ř. s. žaloba, která se domáhá pouze vyslovení nezákonnosti zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s., popřípadě žaloba na ochranu před nezákonným zásahem v části, v níž se žalobce domáhá zvláštním výrokem vyslovení nezákonnosti (zde: určení nezákonnosti výzvy žalovaného k neprodlenému vrácení cestovního pasu).
II. Připiš správního orgánu určité osobě, který obsahuje sdělení o stavu určitých věcí nebo určitého řízení, přímo nevynutitelnou výzvu, aby něco učinila, a informaci o případných negativních důsledcích, které tuto osobu za určitých zákonem předvídaných podmínek mohou postihnout, ještě nelze považovat za zkrácení subjektivních práv této osoby.
III. Podle § 82 s. ř. s. se poskytuje ochrana před zásahem, který trvá, jehož důsledky trvají nebo u něhož hrozí opakování, nikoli však ochrana před aktuálně neexistujícími zásahy - mj. zásahy, které mohou teprve v budoucnu nastat, nejde-li o hrozbu opakování již učiněného zásahu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2005, čj. 2 Aps 1/2005-65)
Věc: Petr P. v P. proti Úřadu městské části Praha 16 o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.

Rozsudkem ze dne 29. 6. 2004 Městský soud v Praze odmítl žalobcovu žalobu v části, v níž se žalobce domáhal vyslovení nezákonnosti výzvy žalovaného ze dne 17. 12. 2003 obsahující příkaz, aby žalobce neprodleně odevzdal cestovní pas číslo ..., platný do 10. 5. 2005, a cestovní pas číslo ..., platný do 1. 8. 2005. Žalobu pak zamítl v části, v níž žalobce žádal, aby soud žalovanému zakázal, aby tímto způsobem pokračoval v porušování základního práva žalobce na svobodné opuštění území České republiky a na ochranu soukromého a rodinného života, a dále aby soud žalovanému zakázal zadržet cestovní pasy žalobce a žalobci přikazovat nebo jinak jej donucovat neprodleně odevzdat uvedené cestovní pasy. V části, v níž žalobu odmítl, odůvodnil soud svůj rozsudek tím, že žaloba na vyslovení nezákonnosti určitého úkonu správního orgánu je nepřípustná podle § 85 s. ř. s., neboť zákon nedává soudu ve správním soudnictví pravomoc vyslovovat nezákonnost úkonu správního orgánu, a to ani v případě, že by se jednalo o úkon v podobě nezákonného zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s. V části, v níž žalobu zamítl, soud uvedl, že napadenou výzvou není žalobce přímo zkrácen ve svých právech. Tento úkon není aktivním zásahem správního orgánu směřujícím k odnětí cestovních pasů žalobci, nýbrž výzvou k jejich dobrovolnému odevzdání, která se žalobcových práv nijak bezprostředně nedotýká, neboť na jeho právech se tím nic přímo nemění.
V kasační stížnosti proti tomuto rozsudku žalobce (stěžovatel) namítl, že výzvou žalovaného, obsahující příkaz k neprodlenému odevzdání cestovních pasů, byl přímo zkrácen na svých základních právech a svobodách zaručených článkem 14 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod. Soud pochybil, pokud žalobu na vyslovení nezákonnosti výzvy k odevzdání cestovních pasů odmítl s poukazem na § 85 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení je žaloba nepřípustná jen tehdy, domáhá-li se žalobce
Nahrávám...
Nahrávám...