dnes je 20.9.2021

Input:

§ 65 ZP Skončení pracovního poměru na dobu určitou

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.65
§ 65 ZP Skončení pracovního poměru na dobu určitou

JUDr. Petr Bukovjan

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 39 – pracovní poměr na dobu určitou

  • § 48 – způsoby skončení pracovního poměru

  • § 49 – skončení pracovního poměru dohodou

  • § 50–54 – výpověď z pracovního poměru

  • § 55–56 – okamžité zrušení pracovního poměru

  • § 57–61 – společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru

  • § 66 – zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  • § 69–72 – nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

  • § 313 – potvrzení o zaměstnání

  • § 314 – pracovní posudek

Komentář

Sjednají-li zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou (blíže viz komentář k § 39 ZP) a tento pracovní poměr neskončí dříve některým ze způsobů vyjmenovaných v § 48 ZP, pak skončí uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr na dobu určitou lze rovněž vypovědět nebo okamžitě zrušit nebo může skončit smrtí zaměstnance. Pokud ale nedojde dříve k některé z těchto skutečností a zaměstnavatel se se zaměstnancem nedohodne na prodloužení doby trvání pracovního poměru nebo na jeho změně v pracovní poměr na dobu neurčitou, skončí tento pracovní poměr ve vazbě na dobu, na kterou byl sjednán.

Skončení pracovního poměru uplynutím doby není logicky spojeno s žádnou ochrannou dobou ani dalšími zákazy. Pracovní poměr proto končí tímto způsobem bez ohledu na to, jestli je zaměstnanec např. v dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Oznamovací povinnost

Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance včas, zpravidla alespoň 3 dny předem, že tyto práce, a tím i pracovní poměr skončí. Uvedená povinnost se ovšem týká jen doby, která není dopředu známa, protože nelze přesně určit, kdy zmíněné práce skončí (např. žně). Navíc její nedodržení nemá vliv na skončení pracovního poměru uplynutím doby.

Není od věci upozornit zaměstnance na uplynutí doby trvání jeho pracovního poměru (na to, že s ním zaměstnavatel již dále nepočítá a pracovní poměr nebude prodloužen) ve všech případech. Zabrání se tím pochybnostem o tom, jestli náhodou nedošlo dalším výkonem práce ze strany zaměstnance k zákonné změně doby trvání jeho pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou – viz dále.

Změna doby trvání pracovního poměru

Aby došlo ze zákona ke změně doby trvání pracovního poměru ve smyslu § 65 odst. 2 ZP, musejí být splněny dvě základní podmínky:

1. zaměstnanec fakticky vykonává po uplynutí sjednané doby dosavadní práci a

2. činí tak s vědomím zaměstnavatele.

Jak vyplývá ze soudní judikatury (viz níže rubrika Judikatura), musí jít o faktický výkon práce (nepostačuje, že zaměstnanec je na překážce v práci, která se za jiných okolností posuzuje pro účely pracovní doby jako výkon práce) a zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec) si je takového výkonu vědom a nijak mu nezabrání (ve své podstatě je s takovým výkonem práce i po uplynutí sjednané doby srozuměn). Ke změně doby trvání pracovního poměru tedy nemůže dojít jen na základě toho, že si zaměstnanec usmyslí, že přijde do práce a bude konat práci, aniž by o tom zaměstnavatel věděl a mohl dát najevo svůj případný nesouhlas.

Rozdíly ve srovnání s původní úpravou

Od 1. 1. 2012

Novelou ZP došlo k textové úpravě v prvním odstavci dotyčného ustanovení, a to v tom smyslu, že zaměstnavatel je výslovně povinen upozornit zaměstnance na skončení pracovního poměru v případech, kdy byla doba trvání tohoto pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací (viz výše).

Pracovní volno na hledání nového zaměstnání

Také zaměstnanci, kterému skončil pracovní poměr uplynutím sjednané doby, přísluší – pakliže o to požádá – pracovní volno za účelem hledání nového zaměstnání dle přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Toto právo nelze dovozovat pouze a jen ve vztahu k zaměstnancům, kterým skončil pracovní poměr výpovědí nebo dohodou.

Plánování poslední směny

Zaměstnavateli lze doporučit, aby zaměstnanci, který pracuje v nočních směnách, neplánoval v rozvrhu směnu tak, že by její část připadla na poslední den sjednané doby trvání pracovního poměru a další část na den následující. Mohla by totiž vzniknout pochybnost, dokdy vlastně trval pracovní poměr.

Vazba na podporu v nezaměstnanosti

Pokud se zaměstnanec po skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby přihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a požádá o podporu v nezaměstnanosti, nemá tento způsob skončení pracovního poměru na výši podpory žádný negativní vliv (na rozdíl od rozvázání pracovního poměru z jeho strany výpovědí bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem bez vážného důvodu). Tato okolnost vede některé zaměstnavatele a zaměstnance k tomu, že namísto dohody o rozvázání pracovního poměru dochází mezi nimi formálně k uzavření jiné dohody, a to o změně doby trvání pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. Z pracovněprávního hlediska je sledován stejný následek, skončení pracovního poměru, rozdíl je ve způsobu, kterým tento pracovní poměr skončí. O rizicích s tím spojených blíže v komentáři k § 49 ZP.

Pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 31. prosince. Zaměstnavatel doručil zaměstnanci dne 20. srpna výpověď, na jejímž základě by pracovní poměr skončil ke dni 31. října. Během výpovědní doby se nicméně zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 30. září. Protože účinky dohody nastanou nejdříve, skončí pracovní poměr k poslednímu září (nikoliv uplynutím výpovědní doby, ani uplynutím sjednané doby).

Pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 31. prosince. Zaměstnavatel doručil zaměstnanci dne 20. srpna výpověď, na jejímž základě by pracovní poměr skončil ke dni 31. října. Během výpovědní doby zaměstnanec onemocněl a v důsledku jeho dočasné pracovní neschopnosti došlo k prodloužení pracovního poměru ve smyslu § 53 odst. 2 ZP. Prodloužení

Nahrávám...
Nahrávám...