dnes je 19.10.2019
Input:

§ 73-73a Odvolání z pracovního místa vedoucího nebo vzdání se tohoto místa

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.73
§ 73-73a Odvolání z pracovního místa vedoucího nebo vzdání se tohoto místa

JUDr. Vladimír Treybal

Úplné znění

Díl 10
Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa

§ 73

 1. (1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát.
 2. (2) Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát.
 3. Vedoucími místy podle odstavce 2 jsou místa

  1. v přímé řídící působnosti 1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

  2. v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba, 2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

  za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec.

 4. (4) Odvolání vedoucího zaměstnance podle odstavce 2 může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, její statutární orgán a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, tento zaměstnavatel.

§ 73a

 1. (1) Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.
 2. (2) Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.
 3. (3) Byl-li pracovní poměr vedoucího zaměstnance jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou, neskončí-li jeho pracovní poměr dříve, skončí uplynutím doby (§ 48 odst. 2).
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 33 odst. 3 a 4 – vznik pracovního poměru jmenováním

Komentář
Komentář

Pracovní poměr, který je založen jmenováním podle § 33 odst. 3 zákoníku práce, má odchylnou právní úpravu nejen pokud jde o jeho vznik, ale i skončení, i když jinak pro tyto pracovní poměry platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou. Ten, kdo je příslušný ke jmenování podle § 33 odst. 4 ZP (zpravidla podle zvláštního právního předpisu), může vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat. Vedoucí zaměstnanec se může tohoto pracovního místa rovněž vzdát. Podstatné a zásadní je, že pracovní poměr tímto nekončí. zákoník práce stanoví nabídkovou povinnost zaměstnavatele, pokud jde o další pracovní zapojení zaměstnance u zaměstnavatele. S ohledem na § 4b zákoníku práce je samozřejmě možné se od tohoto ustanovení smluvně odchýlit a je věcí smluvních stran, co si sjednají pro případ odvolání či vzdání se funkce. Není vyloučeno, že bude například sjednáno i skončení pracovního poměru pro případ odvolání či vzdání se funkce. V takovém případě by pracovní poměr zaměstnance skončil dohodou ve smyslu § 49 zákoníku práce.

Vedoucí zaměstnanci

Podle § 33 odst. 3 ZP jde o vedoucí pracovní místa, kde je pracovní poměr zakládán podle zvláštních právních předpisů. Pokud to zvláštní právní předpis nestanoví, jde o vedoucího organizační složky státu, organizačního útvaru organizační složky státu, organizačního útvaru státního podniku, organizačního útvaru