dnes je 24.7.2024

Input:

75/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 1.9.2023

č. 75/2005 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 1.9.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2005
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 2, § 3 a přílohu
239/2015 Sb.
(k 1.9.2016)
mění přílohu
195/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění přílohu; nové přechodné ustanovení
562/2020 Sb.
(k 1.2.2021)
mění § 2
125/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 2, § 3, § 4, § 5; vkládá § 4a až 4g a přílohy č. 1 až 3
265/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění § 2 a přílohy č. 1 a 3
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky1) škol a školských zařízení (dále jen „škola”) zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.
Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
§ 2
(1)  Rozsah hodin přímé pedagogické činnosti je stanoven v přílohách k tomuto nařízení. Není-li v přílohách k tomuto nařízení rozsah hodin přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka stanoven, stanoví mu jej ředitel školy, a to nejvýše na 32 hodin týdně.
(2)  Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.
(3)  Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.
(4)  U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. Do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají všechny jednotky této právnické osoby.
(5)  Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického pracovníka.
(6)  Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze č. 1 k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.
(7)  Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat
Nahrávám...
Nahrávám...