dnes je 1.12.2022

Input:

č. 755/2006 Sb. NSS; Řízení před soudem: prominutí zmeškání lhůty

č. 755/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: prominutí zmeškání lhůty
k § 40 odst. 5 a § 72 odst. 4 soudního řádu správního
Předseda senátu nemůže vyhovět žádosti o prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu, jeli žádáno prominutí zmeškání lhůty pro podání žaloby. Lhůta pro podání žaloby je zákonnou procesní lhůtou s propadnými účinky, jejíž nedodržení má za následek ztrátu možnosti tento procesní úkon s úspěchem provést. Ustanovení § 72 odst. 4 s. ř. s., dle kterého zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout, má povahu speciálního ustanovení vůči § 40 odst. 5 s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2003 čj. 30 Az 356/2003)
Věc: Vadim B. (Moldavská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu.

Žalobce napadl žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2003, kterým mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalovaný současně rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona. Napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 9. 2003, kdy bylo žalobci doručeno, což žalobce ve své žalobě výslovně potvrdil. Žaloba byla podána osobně na podatelnu krajského soudu dne 22. 10. 2003.
Krajský soud v Hradci Králové žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Dle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Oním zvláštním zákonem je v daném případě právě zákon o azylu, který v § 32 odst. 1 stanoví, že žalobu proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu (s odkazem na díl 1 hlavy II části třetí soudního řádu správního)
Nahrávám...
Nahrávám...