dnes je 19.5.2024

Input:

č. 763/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: odvolání procesního úkonu

č. 763/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: odvolání procesního úkonu
k § 64 soudního řádu správního
k § 41a odst. 3 občanského soudního řádu*)
I ve správním soudnictví platí, že účastník řízení může odvolat učiněný úkon tehdy, jestliže jeho odvolání dojde správnímu soudu nejpozději současně s tímto úkonem (§ 4la odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2004, čj. 7 Azs 35/2004-72)
Věc: a) Gayane H. a b) nezl. Aris H. (oba Arménská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobců.

Žalobou podanou k Vrchnímu soudu v Praze brojili žalobci proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci azylu ze dne 27. 6. 2002. K 31. 12. 2002 nebyla věc skončena, a k dalšímu řízení ji tak dne 7. 2. 2003 převzal Krajský soud v Brně.
Dne 15. 9. 2003 došel krajskému soudu přípis obsahující zpětvzetí žaloby ze strany obou žalobců; téhož dne byl soudu doručen přípis žalobců, v němž je uvedeno: „Dne 12. 9. 2003 jsme podali zpětvzetí žaloby, po podání jsme si to rozmysleli a chtěli bychom zpětvzetí žaloby vzít zpět v celém rozsahu.“
Usnesením ze dne 17. 9. 2003 zastavil krajský soud řízení o žalobě podle § 47 písm. a) s. ř. s., protože žalobci vzali svůj návrh zpět. V odůvodnění soud uvedl, že úprava obsažená v § 37 odst. 4 s. ř. s. a týkající se procesní dispozice se žalobním návrhem je komplexní, a vzhledem k tomu, že žádné ustanovení soudního řádu správního neupravuje možnost vzít zpět zpětvzetí žalobního návrhu, lze disponovat pouze se žalobním návrhem jako takovým. Krajský soud se zabýval otázkou aplikace § 41a odst. 3 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. a dospěl k závěru, že toto ustanovení je svou povahou výjimečné, nelze je použít ve všech případech a samotná ustanovení občanského soudního řádu se použijí pouze přiměřeně.
V kasační stížnosti proti tomuto usnesení žalobci vyjádřili nesouhlas s právními závěry krajského soudu. Právní úprava týkající se řízení před soudem obsažená v části prvé a třetí občanského soudního řádu je z aplikace vyloučena pouze tehdy stanoví-li něco jiného soudní řád správní. To však není případ § 41a o. s. ř. Ohledně tohoto ustanovení nestanoví soudní řád správní nic jiného. Žalobci nesouhlasí s tím, že by § 64
Nahrávám...
Nahrávám...