dnes je 16.6.2024

Input:

č. 774/2006 Sb. NSS, Správní trestání: přestupek proti veřejnému pořádku

č. 774/2006 Sb. NSS
Správní trestání: přestupek proti veřejnému pořádku
Obecní zřízení: veřejná prostranství
k § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Skutečnost, že pozemek, který je svým charakterem veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je reálně užíván pouze jednou osobou, nemá na charakter pozemku žádný vliv. Podstatné pro posouzení charakteru tohoto pozemku je to, zda je bez omezení volně přístupný komukoli.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2005, čj. 5 As 49/2004-77)
Věc: Bedřich K. proti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o uložení pokuty o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce byl rozhodnutím přestupkové komise ve Veverské Bítýšce ze dne 11. 2. 2002 shledán vinným ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kterého se měl dopustit tím, že v listopadu roku 2001 neoprávněně zabral veřejné prostranství, neboť zde složil dříví, které do dne vydání rozhodnutí neodklidil. Za přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 1000 Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 500 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které ovšem Okresní úřad Brno-venkov dne 24. 5. 2002 zamítl.
Žaloba proti rozhodnutí odvolacího orgánu byla rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2004 zamítnuta. Soud dospěl ke stejnému závěru jako správní orgán. Žalobce se přestupku ve smyslu výše uvedeného ustanovení prokazatelně dopustil a ke svému jednání se doznal. Motivem jeho jednání byla snaha, aby ze strany obecního úřadu byla provedena úprava územního plánu a zřízena přístupová cesta k jeho domu. Soud dospěl k závěru, že žalobce nemůže tímto způsobem nutit správní orgán k vyřešení dlouhodobého problému; k jeho řešení musí zvolit pouze postup, který je v souladu s právními předpisy. Vzal tak skutkový i právní stav za spolehlivě prokázaný a rozhodnutí žalovaného shledal v souladu s právními předpisy.
Žalobce (stěžovatel) se kasační stížností domáhá zrušení tohoto rozsudku. Krajskému soudu především vytýká, že při právním posouzení jeho jednání nevzal v úvahu motiv jednání a stupeň společenské nebezpečnosti a nevypořádal se ani se souvislostmi, které stěžovatele vedly k tomu, že na obecním pozemku uložil dřevo a dosud je neodstranil. Při správném hodnocení provedených důkazů lze totiž zjistit, že při stavbě rodinného domku stěžovatele bylo stanoveno, že přístup na pozemek za jeho domem bude zajištěn z obecní cesty, která pak byla zcela nezákonným způsobem zrušena tím, že část této cesty obec prodala manželům D. Tito sousedé využívají dotčený pozemek jako přístupovou cestu na svůj pozemek, ačkoli na rozdíl od stěžovatele mají přístup na pozemek za domem zajištěn po svém pozemku. Obecní pozemek, o který se jedná, je svojí výměrou zcela nepatrný a zcela uzavřen oplocením ze strany stěžovatele a sousedů D., nemůže tedy sloužit nikomu jinému než stěžovateli, resp. jeho sousedům. Je proto přehnané tvrzení, že se jedná o veřejné prostranství. Pouze vinou obce se stěžovatel dostal do situace, že na zahradu za domem má přístup jen přes garáž v suterénu svého domu, přes kterou nelze
Nahrávám...
Nahrávám...