dnes je 16.6.2024

Input:

č. 790/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 790/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 50 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních*)
k § 70 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí o zajištění zbrojního průkazu a zbraně podle § 50 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, je úkonem předběžné povahy, který je vyloučen ze soudního přezkumu [§ 70 písm. b) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2004, čj. 5 As 29/2003-68)
Věc: Josef P. proti Policii ČR, Správě Jihočeského kraje o zajištění zbrojního průkazu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 1. 2001 bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Policie ČR, Okresního ředitelství v Jindřichově Hradci ze dne 1. 12. 2002 o zajištění žalobcova zbrojního průkazu. Žalobu, kterou žalobce podal proti tomuto rozhodnutí, zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích. Žalobce (stěžovatel) proti rozsudku krajského soudu brojil kasační stížností.
Nejvyšší správní soud nejprve zrušil napadený rozsudek a poté žalobu jako nepřípustnou odmítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění platném v době rozhodování správního orgánu, může okresní ředitelství policie rozhodnout o zajištění zbrojního průkazu, zbraně podléhající registraci a střeliva do ní, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 44 tohoto zákona a pokud je odůvodněné podezření, že držitel nesplňuje podmínky spolehlivosti.
Citované ustanovení § 50 odst. 1 je svou povahou lex specialis k ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) zákona o střelných zbraních, který definuje bezúhonnost negativně tak, že se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem neuvedeným v písmenech a) a b) tohoto ustanovení, jestliže byl spáchán úmyslně a neuplynulo alespoň deset let od pravomocného odsouzení nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že byl tento trest uložen.
Ke druhé podmínce stanovené v § 50 odst. 1 zákona o střelných zbraních stran spolehlivosti je třeba poznamenat, že ani ta není zákonem pozitivně vymezena, pouze negativně v ustanovení § 45 odst. 2 citovaného zákona, jemuž ovšem předchází odst. 1, dle nějž spolehlivost posuzuje okresní ředitelství policie příslušné k vydání zbrojního průkazu se zřetelem na ochranu života, zdraví, majetkových a jiných práv osob, jakož i veřejných zájmů. Je patrné, že toto posledně zmíněné ustanovení obsahuje správní uvážení správního orgánu. V obecné rovině soud na tomto místě připomíná, že v moderním právním státě je odmítána možnost neomezené volné úvahy. Při aplikaci § 45 zákona o střelných zbraních obsahujícího institut posouzení spolehlivosti je nezbytné ujasnit si obsah tohoto ustanovení z hlediska možností, které se správnímu orgánu nabízejí. Tato právní norma totiž obsahuje neurčitý právní pojem představovaný „veřejným zájmem“. Neurčitý právní pojem nelze obsahově dostatečně přesně vymezit a jeho aplikace závisí na odborném posouzení v každém jednotlivém případě. Častými zástupci tohoto institutu jsou právě „veřejný zájem“
Nahrávám...
Nahrávám...