dnes je 22.5.2024

Input:

č. 852/2006 Sb. NSS, Státní odborný dozor v silniční dopravě: použití zákona o státní kontrole

č. 852/2006 Sb. NSS
Státní odborný dozor v silniční dopravě: použití zákona o státní kontrole
k § 2 písm. d) a § 4 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
k § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 304/1997 Sb., č. 150/2000 Sb. a č. 132/2000 Sb.
Dopravní úřady jsou při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě vykonávaného nad dopravci podle § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, povinny postupovat mimo jiné také podle zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Tato povinnost, ač se o ní zákon č. 111/1994 Sb. sám nezmiňuje, vyplývá z ustanovení § 2 písm. d) a § 4 zákona ČNR č. 552/1991 Sb.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2004, čj. 3 As 32/2004-53)
Věc: Akciová společnost D. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Okresní úřad v Děčíně rozhodnutím ze dne 20. 5. 2002 uložil žalobci podle § 35 odst. 3 písm. j) zákona o silniční dopravě pokutu ve výši 150 000 Kč za porušení § 10 odst. 1 tohoto zákona. Uvedeného správního deliktu se žalobce dopustil tím, že provozoval linkovou osobní dopravu formou zvláštní linkové dopravy bez licence udělené dopravním úřadem. V odůvodnění rozhodnutí se správní orgán I. stupně vyjádřil i ke skutečnosti, že jeho předchozí rozhodnutí ve věci zrušil Krajský úřad Ústeckého kraje pro nedodržení § 15 a § 16 zákona o státní kontrole: žádné ustanovení zákona o silniční dopravě neukládá podle něj osobě pověřené výkonem státního odborného dozoru při silniční kontrole postupovat při výkonu dozoru podle obecných předpisů o státní kontrole. Správní orgán prvního stupně dodal, že protokol z výkonu státního odborného dozoru byl žalobci dodatečně předán dne 29. 4. 2002.
Krajský úřad Ústeckého kraje žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 12. 8. 2002 změnil rozhodnutí Okresního úřadu v Děčíně tak, že pokutu žalobci uložil ve výši 80 000 Kč.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 28. 4. 2004 zrušil rozhodnutí žalovaného pro vady řízení a vrátil mu věc k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku soud uvedl, že mezi orgány státní správy vymezené v § 2 písm. d) zákona o státní kontrole, do jejichž působnosti patří odborný dozor, náležejí rovněž dopravní úřady, které podle § 34 odst. 1 zákona o silniční dopravě vykonávají státní odborný dozor v silniční dopravě. Proto měl dopravní úřad postupovat rovněž podle zákona o státní kontrole a pořídit o kontrole protokol obsahující náležitosti podle § 15 odst. 1 zákona o státní kontrole a také dále měl postupovat podle § 15 a násl. zákona o státní kontrole. V dané věci však zápis o provedené kontrole ani protokol o výkonu státního odborného dozoru neobsahovaly tyto zákonné náležitosti, nebylo v nich uvedeno konkrétní ustanovení právního předpisu, který byl porušen, žalobce nebyl seznámen s obsahem protokolů, nebyly mu předány stejnopisy těchto písemností a nebyl poučen o právu podat písemné a zdůvodněné námitky; tím mu bylo znemožněno námitky uplatnit, a dosáhnout tak příznivějšího kontrolního zjištění. Žalovaný se v odůvodnění napadeného rozhodnutí vůbec nezabýval tím, zda k odstranění procesních pochybení došlo
Nahrávám...
Nahrávám...