dnes je 22.5.2024

Input:

č. 854/2006 Sb. NSS, Azyl: rozsah přezkumu rozhodnutí o zastavení řízení

č. 854/2006 Sb. NSS
Azyl: rozsah přezkumu rozhodnutí o zastavení řízení
k § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
Pokusil-li se žadatel o udělení azylu v průběhu řízení o neoprávněný vstup na území jiného státu a řízení bylo z tohoto důvodu zastaveno podle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, potom nemůže mít úspěch jeho námitka, že krajský soud se vůbec nevypořádal s otázkou jeho tvrzených obav před pronásledováním z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině a pro zastávání politických názorů, neboť soud v takovém případě tuto otázku nezkoumá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2004, čj. 7 Azs 94/2004-56)
Věc: Nong T. H. (Vietnamská socialistická republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 25. 4. 2002 bylo zastaveno řízení o azylu dle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, neboť v průběhu správního řízení žalobce neoprávněně vstoupil na území sousedního státu.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu, která byla zamítnuta napadeným rozhodnutím krajského soudu. Krajský soud dospěl k závěru, že rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno v souladu se zákonem.
Ve včas podané kasační stížnosti nesouhlasil žalobce (stěžovatel) s tím, že ekonomické důvody jsou těmi jedinými, pro které žádá o azyl. Cítil se dotčen „zamítnutím své žádosti jako zjevně nedůvodné dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o azylu“. Namítal, že se krajský soud vůbec nevypořádal s otázkou jeho tvrzených obav před pronásledováním z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině a pro zastávání politických názorů.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 103 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního lze kasační stížnost podat pouze z důvodu tvrzené vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech
Nahrávám...
Nahrávám...