dnes je 20.5.2024

Input:

č. 879/2006 Sb. NSS, Pojistné na sociální zabezpečení: souběh pracovněprávního vztahu a společenstevního poměru k zaměstnavateli

č. 879/2006 Sb. NSS
Pojistné na sociální zabezpečení: souběh pracovněprávního vztahu a společenstevního poměru k zaměstnavateli
k § 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.
Osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke společnosti s ručením omezeným, současně je jejím společníkem a pobírá odměny za činnost v dozorčí radě, je poplatníkem pojistného z obou těchto činností (§ 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2004, čj. 7 Ads 26/2003-56)
Věc: Společnost s ručením omezeným P. proti České správě sociálního zabezpečení o nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o kasační stížnosti žalované.

Okresní správa sociálního zabezpečení platebním výměrem ze dne 24. 4. 2002 předepsala žalobci nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 6. 2001 do 31. 3. 2002 ve výši 436 714 Kč a penále ve výši 84 273 Kč, celkem 520 987 Kč.
Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 4. 7. 2002 zamítla odvolání žalobce a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdila. V odůvodnění uvedla, že okresní správa kontrolou zjistila, že žalobce vyplácel odměny za výkon činnosti v dozorčí radě jako činnosti prováděné bez pracovněprávního vztahu v případě Olgy H., JUDr. Františka L., Antonína P. a Alexandry K. za období od června 2001 do března 2002. Tyto odměny nebyly zahrnuty do vyměřovacího základu za zaměstnance žalobce. Tím došlo v tomto období k nedoplatku na pojistném a vzniku penále. Přitom Antonín P. a Alexandra K. mají se žalobcem uzavřen pracovní poměr. Platební výměr vydala okresní správa proto, že zúčtované odměny v jednotlivých měsících nebyly zahrnuty do vyměřovacího základu.
Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 1. 4. 2003 pro nezákonnost zrušil obě rozhodnutí a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Krajský soud dovodil, že Antonín P. a Alexandra K. jsou pojištěni podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, jako zaměstnanci v pracovním poměru. Podmínky uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona jim však pojištění nezakládají, neboť jsou sice společníky žalobce, ale zároveň jsou k němu v pracovněprávním vztahu. Antonín P. a Alexandra K. nejsou proto pojištěni ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a nevzniká jim povinnost platit pojistné podle § 3 odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Žalovaná podala kasační stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy pro nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení. Nezákonnost spatřovala v nesprávném výkladu § 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a § 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Konkrétně jde o slova „jestliže nejsou v
Nahrávám...
Nahrávám...