dnes je 22.5.2024

Input:

č. 883/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkoumání závazného stanoviska

č. 883/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkoumání závazného stanoviska
k § 75 odst. 2 soudního řádu správního
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Jestliže udržovací práce byly prováděny toliko na základě ohlášení stavebnímu úřadu, a nebylo tedy vydáváno stavební povolení [§ 57 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)], nemohlo mít rozhodnutí o závazném stanovisku podle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, charakter podkladového rozhodnutí (§ 75 odst. 2 s. ř. s.). Rozhodnutí o závazném stanovisku není v takovém případě vyloučeno ze soudního přezkumu ve správním soudnictví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004, čj. 5 A 125/2001-44)
Prejudikatura: k přezkoumání závazného stanoviska srov. č. 837/2006 Sb. NSS.
Věc: Spolek O. proti Ministerstvu životního prostředí o souhlas k zásahu do významného krajinného prvku.

Dvěma rozhodnutími ze dne 15. 2. 2001 vyslovil Okresní úřad ve Frýdku-Místku, referát životního prostředí, na základě žádosti Povodí Odry, a. s., souhlas se zásahem do významného krajinného prvku - vodního toku Tyra v km 4,500 - 5,000 a v km 2,390 - 2,630 podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí.
Odvolání, kterými žalobce napadl rozhodnutí správního orgánu I. stupně, žalovaný zamítl rozhodnutími ze dne 26. 7. 2001 a 30. 7. 2001 a napadená rozhodnutí potvrdil.
V žalobách podaných k Vrchnímu soudu v Praze žalobce vznesl obsáhlé věcné námitky proti obsahu obou rozhodnutí žalovaného. Poukázal rovněž na to, že rozhodnutí žalovaného jsou vydána na základě § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a mají charakter závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy. Tento typ správních rozhodnutí je jinak podle ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř. (poznámka soudu - ve znění účinném k 31. 12. 2002) vyloučen ze soudního přezkumu jako rozhodnutí předběžné povahy. V tomto konkrétním případě však vznikla situace, v níž jsou rozhodnutí okresního úřadu jedinými správními akty, které se vztahují k povolení zamýšlené činnosti. Tato situace nastala díky tomu, že k realizaci postačí (dle názoru příslušného orgánu státní správy ve vodním hospodářství) pouhé ohlášení udržovacích prací. Neproběhne tedy žádné další správní řízení o vydání povolení k realizaci vodního díla, k němuž by byla citovaná rozhodnutí okresního úřadu podkladem. Takové rozhodnutí nemůže být vyloučeno ze soudního přezkumu, neboť v tomto konkrétním případě nenaplňuje znaky rozhodnutí předběžné povahy.
V obou žalobách žalobce navrhl, aby zároveň s rozhodnutími napadenými žalobou byla zrušena i citovaná rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Nejvyšší správní soud, na nějž věc přešla v souladu s § 132 s. ř. s., spojil obě věci ke společnému
Nahrávám...
Nahrávám...