dnes je 23.5.2024

Input:

č. 949/2006 Sb. NSS, Sociální potřebnost: odnětí dávky sociální péče

č. 949/2006 Sb. NSS
Sociální potřebnost: odnětí dávky sociální péče
k čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k čl. 13 odst. 3 Evropské sociální charty (vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2000 Sb. m. s.)
k § 3 odst. 5 zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákonů č. 422/2003 Sb. a č. 436/2004 Sb.*)
I. Odnětí dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností představující realizaci práva na pomoc, která je potřebná k zajištění nezbytných životních podmínek (čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), v důsledku nesplnění povinnosti osvědčit splnění podmínky nároku na dávku spočívající v projevování snahy uchazeče o zaměstnání zabezpečit si zvýšení příjmu vlastní prací vyžaduje ze strany správního orgánu určit individuálním způsobem obsah pojmu „projevovat snahu“ s přihlédnutím ke všem okolnostem složité sociální situace osoby, která je dlouhodobým příjemcem takové dávky, a to včetně období, v němž se má taková „snaha“ projevovat a které bude referenčním obdobím pro závěry správního orgánu o tom, zda příjemce dávky splnil svou povinnost projevovat snahu o zvýšení příjmu vlastním přičiněním. Obsah uvedeného pojmu i vymezení období musí správní orgán příjemci dávky prokazatelně sdělit, přičemž musí vycházet z uznávaných metod sociální práce s jednotlivcem odkázaným dlouhé období na sociální péči (pomoc).
II. Pomoc ve formě peněžitých dávek sociální potřebnosti nelze odepřít, aniž je současně jejich příjemci poskytnuta odborná pomoc a poradenství k řešení jeho složité sociální situace; neděje-li se tak, stát nerespektuje své závazky plynoucí z čl. 13 odst. 3 Evropské sociální charty (vyhlášena pod č. 14/2000 Sb. m. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2006, čj. 6 Ads 43/2005-51)
Věc: Jiří F. proti Magistrátu města Ostravy o odnětí dávky sociální péče, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce (stěžovatel) podal 30. 7. 2003 žádost o dávky sociální péče; od 8. 10. 2002 byl evidován jako uchazeč o zaměstnání na příslušném úřadu práce, podpůrci doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (hmotného zabezpečení) skončila 7. 4. 2003. Stěžovatel je svobodný, narozen v roce 1954, žije sám v bytě 1 + 1, který je ve vlastnictví bytového družstva. Je vyučen v oboru pěstitel - mechanizátor, pracoval na odprašnění ocelářských pecí, absolvoval svářečský kurs. V předchozím období byl v evidenci úřadu práce od 1. 11. 2000 do 30. 9. 2001, dávky sociální péče tehdy pobíral od 1. 6. 2001 do 30. 9. 2001. Dávka sociální péče podle zákona ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, byla stěžovateli přiznána rozhodnutím shora uvedeného orgánu I. stupně ze dne 8. 8. 2003; výše dávky byla v následujících měsících (do odnětí dávky od 1. 7. 2004) proměnlivá podle výše příjmu stěžovatele a nákladů spojených s bydlením (příjmem byl pouze příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory), průměrně se dávka pohybovala ve výši okolo 3800 Kč měsíčně s tím, že stěžovateli byly hrazeny skutečné náklady spojené s bydlením - podvakrát obdržel i jednorázovou dávku určenou ke krytí jednorázových zvýšených výdajů spojených s doplatky za elektřinu, odvoz odpadu a dodávku teplé a
Nahrávám...
Nahrávám...