dnes je 20.5.2024

Input:

č. 964/2006 Sb. NSS, Místní referendum: náležitosti návrhu; nepřípustnost konání

č. 964/2006 Sb. NSS
Místní referendum: náležitosti návrhu; nepřípustnost konání
k § 7, § 12 odst. 2 a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 91a písm. a) soudního řádu správního
I. Výzva k odstranění nedostatku náležitostí návrhu na vyhlášení místního referenda (§ 12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů) je zvláštní podmínkou řízení o návrhu na určení, že návrh na vyhlášení místního referenda nemá nedostatky [§ 91a písm. a) s. ř. s.]. Není-li bezvadnost návrhu na vyhlášení místního referenda zpochybněna, soud návrh na určení, že tento návrh nemá nedostatky, odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
II. Ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je třeba vyložit tak, že nezahrnuje toliko případy nepřípustnosti konání místního referenda vyjmenované v § 7 téhož zákona, ale také kogentní pravidla obsažená v jiných ustanoveních tohoto zákona.
III. Na území části obce, která není městskou částí ani městským obvodem, lze místní referendum konat, jen připouští-li to zvláštní zákon; jinak obecní zastupitelstvo místní referendum nevyhlásí.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 7. 2006, čj. 30 Ca 59/2006-48)
Prejudikatura: srov. č. 661/2005 Sb. NSS.
Věc: Přípravný výbor pro uspořádání místního referenda proti obci Jindřichovice o určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, a o vyhlášení místního referenda.

Přípravný výbor (navrhovatel) se návrhem ze dne 13. 6. 2006 domáhal určení, že jím podaný návrh na vyhlášení místního referenda ze dne 26. 4. 2006 nemá nedostatky. Obecní úřad v Jindřichovicích měl podle § 12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o místním referendu“), v případě, že návrh neměl náležitosti podle § 10 a § 11 tohoto zákona nebo obsahoval nesprávné nebo neúplné údaje, neprodleně písemně vyzvat zmocněnce navrhovatele, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Současně měl obecní úřad návrh zmocněnci podle potřeby vrátit a o tomto postupu učinit zápis a přiložit k němu kopii návrhu. Nic z toho však obecní úřad neučinil a namísto toho předložil návrh zastupitelstvu obce, které jej neschválilo a místní referendum odmítlo vyhlásit z toho důvodu, že je nelze konat pouze na území části obce. O tom byl přípravný výbor vyrozuměn dopisem ze dne 6. 1. 2006 (zřejmě mělo být správně uvedeno 1. 6. 2006). Obě otázky jsou podle navrhovatele takového charakteru a formulace, že o nich lze místní referendum konat. Jsou jednoznačné, srozumitelné, lze na ně odpovědět ano či ne a navrhovaná záležitost je v samostatné působnosti obce. Proto byla obec povinna místní referendum vyhlásit. Navrhovatel žádal, aby soud rozhodl jednak o určení, že návrh na vyhlášení místního referenda v obci Jindřichovice o zde specifikovaných otázkách nemá nedostatky, a jednak rozhodl o vyhlášení místního referenda v obci Jindřichovice o těchto otázkách.
Obec Jindřichovice (odpůrkyně) ve svém vyjádření k návrhu uvedla, že reagovala na návrh sdělením ze dne 16. 5. 2006, ve kterém upozornila zmocněnce
Nahrávám...
Nahrávám...