dnes je 5.2.2023

Input:

č. 967/2006 Sb. NSS; Kompetenční spory: nemožnost správního odvolání proti rozhodnutí ve věci vkladu práva; k povinnosti správního orgánu vyvolat kompetenční spor

č. 967/2006 Sb. NSS
Kompetenční spory: nemožnost správního odvolání proti rozhodnutí ve věci vkladu práva; k povinnosti správního orgánu vyvolat kompetenční spor
k § 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
k čl. XXV bodu 1 zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
k § 129 soudního řádu správního
k § 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
I. Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na povolení vkladu práva do katastru nemovitostí není ani po 1. 1. 2003 přípustné odvolání; v úvahu připadá jen podání žaloby podle páté části občanského soudního řádu (§ 5 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve spojení s čl. XXV bodem 1 zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního).
II. Jestliže soud pro nedostatek své pravomoci zastavil řízení a věc postoupil správnímu orgánu, nemá tento správní orgán, domnívá-li se, že věc naopak do pravomoci soudu patří, jinou možnost než podat návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu (§ 3 odst. 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů).
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 14. 8. 2006, čj. Konf 64/2005-33)
Věc: Spor o pravomoc mezi Krajským soudem v Brně a Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Brně, za další účasti Stavební spořitelny M. jako žalobkyně a Miroslava a Věry C. jako žalovaných, ve věci zamítnutí návrhu na povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

Žalobkyně se obrátila na zvláštní senát pro rozhodování některých kompetenčních sporů a požádala, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc (v dalším textu „kompetenční spor“), vzniklý mezi Krajským soudem v Brně a Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Brně ve věci žaloby vedené u Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.
Ze spisů soudních a správních vyplynulo:
Katastrální úřad v Blansku rozhodnutím ze dne 16. 9. 2003 zamítl návrh žalobkyně a žalovaných na vklad zástavního práva pro zajištění budoucích pohledávek k nemovitostem v rozhodnutí blíže určených. Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí žalobu podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému soudu v Brně. Krajský soud usnesením ze dne 29. 3. 2005 řízení o žalobě pro chybějící podmínku řízení zastavil a věc postoupil katastrálnímu úřadu. Ten věc předložil jako odvolání k rozhodnutí Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Brně; inspektorát rozhodnutím ze dne 24. 6. 2005 odvolání jako nepřípustné zamítl.
Krajský soud v usnesení o zastavení řízení uvedl, že od 1. 1. 2003 je proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu práva přípustné odvolání (§ 53 správního řádu). Žaloba podle § 244 a násl. o. s. ř. je pak přípustná až tehdy, jestliže rozhodnutí katastrálního
Nahrávám...
Nahrávám...