dnes je 11.12.2018
Input:

Cesty na pravidelné pracoviště k výkonu práce mimo rozvrh směn

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.03
Cesty na pravidelné pracoviště k výkonu práce mimo rozvrh směn

Ing. Karel Janoušek

Zaměstnavatelé poměrně často vyžadují, aby zaměstnanci vykonávali práci na svém pracovišti i mimo svou pracovní dobu. Přestože jsou v takovém případě povinni poskytnout zaměstnancům náhrady výdajů, které jim v této souvislosti vznikly, většinou tak nečiní. O co jde?

Podle ustanovení § 151 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, a to v zásadě při cestách uvedených v § 152 ZP. Podle § 156 odst. 2 ZP se pro účely cestovních náhrad považuje za pracovní cestu také cesta uvedená v § 152 písm. c) ZP, tj. mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.

Každý výkon práce zaměstnance mimo pracovní dobu, tj. mimo rozvrh směn stanovený mu zaměstnavatelem podle § 81 a násl. ZP, je mimořádným výkonem práce. Každá cesta za účelem výkonu práce mimo rozvrh směn je tak mimořádnou cestou. Jde-li o cestu za účelem výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, jde o pracovní cestu definovanou v § 42 ZP. Stejně tak jde o pracovní cestu v případě cesty za účelem výkonu práce mimo pravidelné pracoviště (viz § 156 odst. 2 ZP a § 152 písm. b) ZP).

Co ale není příliš známo, a někteří zaměstnavatelé to i zaměstnancům (snad ne záměrně) zamlčují, je to, že pracovní cestou je i shora uvedená cesta na pravidelné pracoviště k výkonu práce mimo pracovní dobu zaměstnance. Také při takové cestě je pak zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci cestovní náhrady, a to všechny druhy cestovních náhrad uvedených v § 156 odst. 1 ZP. Za celou dobu trvání takové cesty tedy zaměstnanci přísluší zpravidla jak náhrada jízdních výdajů na pravidelné pracoviště a zpět, náhrada nutných vedlejších výdajů, tak i stravné.

Jako každá jiná pracovní cesta, začíná i tato pracovní cesta v zaměstnavatelem určeném místě nástupu na pracovní cestu a končí v určeném místě jejího ukončení. Také při stanovení podmínek konání této pracovní cesty je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 153 ZP a přihlížet přitom k oprávněným zájmům zaměstnance, tj. např. určit nástup i ukončení pracovní cesty zřejmě v bydlišti nebo místě pobytu zaměstnance před touto cestou a určit (povolit) k tomu vhodný způsob dopravy.

Doba trvání pracovní cesty vždy zahrnuje nejen dobu cesty do určeného místa výkonu práce, tj. v tomto případě dobu cesty do v pracovní smlouvě sjednaného místa výkonu práce nebo na pravidelné pracoviště, ale také dobu výkonu práce v tomto místě, dobu odpočinku apod. a dobu cesty zpět do určeného místa jejího ukončení. Výkon práce je podstatnou náležitostí a součástí každé pracovní cesty, tedy i této cesty. Nejde tedy pouze o dobu cesty z bydliště (místa pobytu) na pracoviště a dobu cesty po výkonu práce z pracoviště do bydliště (místa pobytu) zaměstnance. Zaměstnanci pak při uvedené mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn konaným v místě výkonu práce nebo na jeho pravidelném pracovišti přísluší zejména náhrada jízdních výdajů z bydliště (místa pobytu) na pravidelné pracoviště a zpět a stravné za celou dobu trvání této pracovní cesty, příp. i náhrada nutných vedlejších výdajů.

Také v tomto případě platí, že pokud zaměstnavatel neurčí předem podmínky konání pracovní cesty (místo nástupu a ukončení, způsob dopravy apod.), zvolí si je zaměstnanec sám a zaměstnavatel pak bude muset volbu zaměstnance, vč. způsobu dopravy z bydliště (místa pobytu) do místa výkonu práce (na pravidelné pracoviště) a zpět, akceptovat a náhradu jízdních výdajů v prokázané výši zvoleným hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy, MHD nebo taxislužbou mu poskytnout.

Podmínkou pro poskytování cestovních náhrad je v uvedeném případě tedy to, že výkon práce je prováděn mimo rozvrh směn stanovený zaměstnanci zaměstnavatelem podle § 81 a násl. ZP v pracovní smlouvě sjednaném místě výkonu práce nebo na pravidelném pracovišti, a to že zaměstnanci příslušné výdaje v této souvislosti vznikly nebo jsou splněny podmínky pro poskytnutí příslušné náhrady.

Je třeba ale také připomenout, že stanovený rozvrh směn může zaměstnavatel zaměstnanci předem ve lhůtě uvedené v § 84 ZP písemně změnit, a pokud by byl na předpokládanou dobu výkonu práce změněn, nešlo by pak o cestu na pravidelné pracoviště k výkonu práce mimo rozvrh směn, ale o cestu na pravidelné pracoviště v rámci jeho pracovní doby, při které zaměstnanci cestovní náhrady nepřísluší.

Mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn může být např. výkon práce při pohotovosti, mimořádných směnách, při inventarizacích prováděných mimo pracovní dobu, při živelních pohromách či jiných mimořádných případech a různých neočekávaných situacích, při akcích organizovaných zaměstnavatelem v nepracovních dnech, nebo z jiného zájmu zaměstnavatele (např. den otevřených dveří apod.). Pokud se k výkonu této zaměstnavatelem v zásadě nařízené nebo předem odsouhlasené práce mimo rozvrh směn musel zaměstnanec dopravit do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přísluší mu cestovní náhrady.

Z pohledu poskytování cestovních náhrad je při výkonu práce mimo rozvrh směn zcela nepodstatné, zda doba výkonu práce bude např. ze mzdového hlediska prací přesčas nebo zda zaměstnanec za tuto dobu bude čerpat náhradní volno. Rozhodující je, že zaměstnanec jel (šel) na své pravidelné pracoviště mimo svou pracovní dobu za účelem vykonání práce.

Z uvedeného pohledu však nejde o případy, kdy např. v rámci běžné pracovní směny vznikne náhle potřeba pracovat déle, tj. „přesčas” (např. je nutno dokončit započatou práci, zaměstnanec musí zůstat na další směně z důvodu nepřítomnosti jiného zaměstnance apod.). Také v tomto případě sice dochází k výkonu práce v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště mimo rozvrh směn, ale samotná cesta do práce (na pravidelné pracoviště) nebyla vyvolána potřebou této mimořádné práce, protože zaměstnanec jel na svou směnu a na pracovišti již tedy před mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn byl.

Poměrně častou chybou zaměstnavatelů je, že v podobných případech poskytují zaměstnancům na mimořádných směnách místo stravného menu stravenky. Stravné totiž menu stravenkou ani jiným způsobem nelze nahradit, a to ani v případě, že by s tím zaměstnanec souhlasil. Zaměstnanec totiž podle § 346c ZP nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mj. cestovní náhrady. A koneckonců, v uvedeném případě zaměstnanci poskytnutá menu stravenka je jednoznačně daňově neuznatelným nákladem zaměstnavatele – nejsou splněny podmínky uvedené v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP.

Shrňme tedy, že podle § 152 písm. c) ZP jde, zjednodušeně řečeno, o poskytování cestovních náhrad zaměstnanci v případě, kdy na základě požadavku zaměstnavatele nebo s jeho předchozím souhlasem jede (jde) vykonat práci do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště mimo svou pracovní dobu, neboť i takováto cesta se považuje pro účely cestovních náhrad za cestu pracovní.

Vzhledem k možné administrativní náročnosti, kdy zaměstnavatel vyžaduje, aby zaměstnanci vyúčtovali nárok na cestovní náhrady za každou pracovní cestu na samostatném tiskopise cestovní příkaz (i když to tak být nemusí), je vhodné cestovní náhrady za uvedené pracovní cesty poskytovat formou paušálu podle § 182 ZP.

Příklad č. 1 - Cesty do práce v sobotu a neděli

Zaměstnanec se stanovenou pracovní dobou od pondělí do pátku občas pracuje na svém pracovišti i v sobotu, příp. v neděli. Je v tomto případě cesta zaměstnance na pravidelné pracoviště cestou, kdy má zaměstnavatel povinnost poskytnout mu cestovní náhrady, tj. jízdní výdaje i stravné? Vedení firmy s poskytováním cestovních náhrad vč. stravného nesouhlasí a tvrdí, že v těchto případech lze maximálně zaměstnanci poskytnout za sobotu či neděli menu stravenku.

Podle ustanovení § 156 odst. 2 ZP se za pracovní cestu považují také cesty uvedené v § 152 písm. c) ZP, tj. mimořádné cesty k výkonu práce mimo rozvrh směn, i když je výkon práce prováděn na pravidelném pracovišti zaměstnance. Jede-li tedy zaměstnanec na základě rozhodnutí zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem vykonat mimo rozvrh směn, tj. v uvedeném případě v sobotu či neděli, práci na své pravidelné pracoviště, jde o pracovní cestu, která začíná v daném případě zpravidla v bydlišti nebo místě pobytu zaměstnance a končí po výkonu práce v tomtéž místě.

Při každé pracovní cestě, tedy i při uvedené cestě, přísluší zaměstnanci za celou dobu jejího trvání všechny druhy cestovních náhrad, tedy v předmětném případě zejména náhrada jízdních výdajů a stravné. Jestliže zaměstnavatel v uvedeném případě zaměstnanci cestovní náhrady (vč. stravného) neposkytuje, postupuje vědomě v rozporu se zákoníkem práce. Pokud jde o menu stravenku, tak tu může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout prakticky kdykoliv, nicméně v uvedeném případě by poskytnutá menu stravenka byla podle bodu 4 § 24

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz