dnes je 17.1.2020

Input:

Dohoda o poskytování stipendia a závazek studenta nastoupit k zaměstnavateli po skončení studia

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8
Dohoda o poskytování stipendia a závazek studenta nastoupit k zaměstnavateli po skončení studia

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Dohoda o poskytování stipendia

a závazek studenta nastoupit k zaměstnavateli po skončení studia

Společnost .............................. (uvést její přesné označení, sídlo, IČO) , zastoupená .................

Student (žák) ............. (jméno a příjmení), narozen/a dne ....... číslo OP ......... trvale bytem ..........

(dále jen „společnost“ a „student“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tuto

 dohodu o poskytnutí stipendia.

Čl. 1

Předmět dohody

Předmětem dohody je poskytování stipendia studentovi společností po dohodnutou dobu studia Studenta a sjednání podmínek a závazků společnosti a studenta z poskytování stipendia plynoucí.

Student studuje na ……..(přesná specifikace studia, např. na střední odborné škole, vysoké škole, označení, sídlo, dále jen „Škola”). Ve školním roce 20../20.. je studentem …..(ročníku).

Společnost bude po dobu studia na výše uvedené škole studentovi poskytovat stipendium za v této dohodě dohodnutých podmínek a student se zavazuje, že nastoupí po úspěšném ukončení studia ke Společnosti do pracovního poměru anebo vrátí společnosti poskytnuté stipendium.

 Čl. 2

Závazky společnosti

Společnost se zavazuje poskytovat studentovi počínaje ……...po dobu studia na škole stipendium ve výši …………. Kč měsíčně. Stipendium bude poskytováno do doby úspěšně ukončeného studia, nejdéle však do ……. Stipendium se neposkytuje po dobu letních prázdnin za měsíce červenec a srpen.

Při ukončení studia v průběhu poskytování stipendia jinak než jeho úspěšným ukončením, se stipendium od následujícího kalendářního měsíce po ukončení studia studentovi neposkytuje.

Stipendium se poskytuje měsíčně a bude studentovi vypláceno bezhotovostně převodem na účet sdělený studentem č. ………………………………/…….., a to nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce, za který se stipendium poskytuje. Student se zavazuje v případě změny bankovního spojení tuto skutečnost oznámit společnosti neprodleně.

Společnost se zavazuje uzavřít se studentem pracovní smlouvu na stanovenou týdenní pracovní dobu na druh práce odpovídající studentem dosažené kvalifikaci, a to nejpozději do dvou týdnů poté, co student společnost ke sjednání pracovní smlouvy písemně vyzve. Závazek společnosti uzavřít pracovní smlouvu vzniká pouze v případě, že student úspěšně ukončí studium na škole a trvá nejpozději do ……. Pokud student v této době společnost ke sjednání pracovní smlouvy nevyzve, závazek společnosti uzavřít pracovní smlouvu zaniká.

Čl. 3

Závazky studenta

Student se zavazuje úspěšně ukončit studium školy a předložit společnosti doklad o úspěšně ukončeném studiu, a to nejpozději do 4 týdnů po úspěšném ukončení školy.

Student se zavazuje uzavřít se společností pracovní smlouvu na stanovenou týdenní pracovní dobu na druh práce odpovídající studentem dosažené kvalifikaci. Ke sjednání pracovní smlouvy vyzve student společnost nejpozději do jednoho měsíce po úspěšném ukončení studia.

Student se zavazuje setrvat u společnosti v pracovním poměru nejméně po dobu ...... (doba odpovídající délce doby a výši poskytovaného stipendia).

Do doby setrvání v pracovním poměru podle bodu 2 se nezapočítává:

 • doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte,

 • doba nepřítomnosti v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení

 • doba výkonu veřejné funkce

 • případně další dohodnuté překážky v práci.

Student se zavazuje podávat společnosti ke konci každého kalendářního měsíce zprávu o průběhu a výsledcích studia.

Student je povinen informovat společnost o ukončení studia nejpozději do jednoho týdne od jeho ukončení. Tato povinnost se vztahuje na jakýkoliv způsob ukončení studia.

Čl. 4

Vrácení stipendia

Student je povinen společnosti vrátit celé vyplacené stipendium v případě:

 • že studium úspěšně neukončí nejpozději do ……..,

 • že neuzavře se společností pracovní smlouvu na stanovenou týdenní pracovní dobu na druh práce odpovídající studentem dosažené kvalifikaci,

 • že společnost nevyzve ke sjednání pracovní smlouvy nejpozději do jednoho měsíce po úspěšném ukončení studia.

Student je povinen společnosti vrátit poměrnou část vyplaceného stipendia v případě, že závazek setrvat u společnosti v pracovním poměru nejméně po dobu ...... podle čl. 3 bod 3 této dohody student splní jenom zčásti. 

V případě, že student závazek podle čl. 3 této dohody splní pouze zčásti, jeho povinnost vrátit vyplacené stipendium se sníží v poměru k době nesplněného závazku.

Povinnost studenta vrátit vyplacené stipendium nevzniká, jestliže společnost, poté co úspěšně studium ukonči, nesplnila svůj závazek uzavřít se studentem pracovní smlouvu na stanovenou týdenní pracovní dobu na druh práce odpovídající studentem dosažené kvalifikaci, a to nejpozději do dvou týdnů poté, co student společnost ke sjednání pracovní smlouvy písemně vyzval.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, prosta omylu, a že se seznámily s jejím obsahem, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V …………………………… dne …………………

…………………………………

razítko společnosti a podpis

odpovědného zástupce

………………………………….

podpis studenta

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • § 582 NOZ

 • § 1724 až § 1766 NOZ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších předpisů

 • § 6 odst. 1 písm. d) ZDP

 • § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP

Komentář:

Zaměstnavatelé mohou poskytovat studentům motivační příspěvky, jak to označuje zákon o daních z příjmu. Subjekty poskytující stipendium v komentáři označuji pro zjednodušení jako zaměstnavatele, ačkoliv se o zaměstnavatele při sjednání dohody o stipendiu zatím nejedná. Poskytovat motivační příspěvky zaměstnavatelé nemusí, záleží na jejich rozhodnutí. Poskytování stipendií, nebo i jiných finančních příspěvků studentům, je jednou z forem získání nových zaměstnanců.

Zaměstnavatel může poskytovat fyzické osobě stipendium či jiný motivační příspěvek, pokud se tak, zpravidla se žákem střední, případně studentem vysoké školy, dohodne. Dohoda o poskytování stipendia není upravena jako smluvní typ občanským zákoníkem, jedná se obsahově o smlouvu občanskoprávní, a to i v případě, že se v ní student zaváže nastoupit k zaměstnavateli po ukončení studia do pracovního poměru. Dohoda se sjednává jako smlouva nepojmenovaná podle § 1746 odst. 2 NOZ. Podle tohoto ustanovení mohou smluvní strany uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. V nepojmenované smlouvě mohou strany svobodně vymezit obsah svých závazků, omezeny jsou smluvní strany výhradně tím, že musí dodržet obecná ustanovení občanského zákoníku o sjednávání smluv, např. že smlouva musí být sjednána smluvními stranami, které jsou svéprávné, závazky musí být vymezeny dostatečně určitě, smlouva je sjednána pouze v případě, že s ní smluvní strany vysloví souhlas atd.

Při zvažování zda a případně v jakém rozsahu motivační příspěvky poskytovat, zaměstnavatel zohlední bezpochyby daňové souvislosti. Podle § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů také motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon