dnes je 3.10.2023

Input:

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 ZP - varianta č. 2

3.5.2000, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

3.3.8.2
Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 ZP – varianta č. 2

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 ZP

Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ...............................................

 

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... číslo OP ....................... trvale bytem .........................

(dále jen "zaměstnavatel“ a "zaměstnanec“)

uzavírají tuto 

dohodu o práci mimo pracoviště zaměstnavatele.

1. Podle pracovní smlouvy uzavřené dne ............... zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru jako ............... .............. (uvést druh práce) s místem výkonu práce ...........................(uvést místo výkonu práce).

2. Zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli, že zaměstnanec bude od........... (uvést konkrétní datum), případně do ...... (uvést konkrétní datum) konat práci mimo pracoviště zaměstnavatele, a to takto:

  • v rozvržené pracovní době Po až Pá od 7,00 do 15.30 s přestávkou na jídlo a oddech v rozsahu 30 minut od 12. 30 do 13. 00

nebo

  • v rozvržené pracovní době Po až St od 7,00 do 15.30 s přestávkou na jídlo a oddech v rozsahu 30 minut od 12. 30 do 13. 00, zbývající část do týdenní pracovní doby si rozvrhuje zaměstnanec sám podle dalších níže dohodnutých pravidel

nebo

  • v rozvržené pracovní době Po až Pá od 7,00 do 12.00, zbývající část do týdenní pracovní doby si rozvrhuje zaměstnanec sám podle dalších níže dohodnutých pravidel

nebo

  • zaměstnanec si pracovní dobu rozvrhuje sám, přitom je povinen být k dispozici zaměstnavateli prostřednictvím telefonu, informačních a telekomunikačních technologií v pracovní dny 9:00-11:00 a 13:00-15:00.

Zaměstnavatel je oprávněn jednostranně ukončit výkon práce mimo pracoviště písemným oznámením doručeným zaměstnanci e-mailem. Zaměstnanec je povinen od následujícího pracovního dne konat práci na pracovišti zaměstnavatele.

3. Zaměstnanec bude práce konat v ...........................(uvést místo s adresou výkonu práce, případně více míst).

4. Na pracovní poměr se vztahují všechna ustanovení zákoníku práce upravující pracovní poměr s výjimkami uvedenými v § 317 ZP.

5. Zaměstnanec byl před započetím výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele zaměstnavatelem proškolen z předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a byla mu předána Pravidla zaměstnavatele o BOZP pro výkon práce mimo pracoviště. Zaměstnanec potvrzuje, že sjednané místo výkonu práce (pracoviště) splňuje podmínky bezpečného výkonu práce. Zaměstnanec před podpisem dohody vyplnil Prohlášení o stavu pracoviště pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, které je nedílnou součástí této dohody. K Prohlášení je přiložena fotodokumentace pracoviště. Zaměstnanec bude práci konat na tomto vyfoceném pracovišti.

6. Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli vznik pracovního úrazu, jeho průběh a následek. V případě vzniku pracovního úrazu je zaměstnanec povinen zaměstnavateli, příp. osobě pověřené zaměstnavatelem, zpřístupnit místo výkonu práce (pracoviště) sjednané v bodě 3. k přešetření okolností vzniku pracovního úrazu.

7. Zaměstnanec je pro výkon práce vybaven služebním notebookem se vzdáleným připojením a dalšími nástroji a pomůckami, o jejichž předání je veden záznam na kartě zaměstnance v evidenci majetku zaměstnavatele. Zaměstnanec smí pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele používat pouze technické vybavení, jímž byl vybaven zaměstnavatelem.

8. Pracovní úkoly a pokyny k účasti na poradách nebo pracovních schůzkách budou zaměstnavatelem zadávány společně s termínem a způsobem zpracování prostřednictvím emailové zprávy, jejíž přijetí a porozumění je zaměstnanec povinen potvrdit. Je-li zpráva doručena v době sjednané pro výkon práce v bodě 2, je zaměstnanec povinen zprávu potvrdit nejpozději do 30 minut od doručení. Při doručení zprávy mimo sjednanou dobu výkonu práce je povinen zaměstnanec přijetí a porozumění zprávy učinit při začátku nejbližšího dohodnutého výkonu práce.

9. Zaměstnanec je povinen zadanou práci odevzdat v termínu a způsobem, který je stanoven při zadání práce.

10. Zaměstnanec je povinen se na pokyn zaměstnavatele účastnit pracovních porad nebo pracovních schůzek osobně na pracovišti zaměstnavatele nebo prostřednictvím telefonu či videokonference.

11 Zaměstnanec je povinen vést elektronicky evidenci pracovní doby a případně zápis času stráveného jednotlivými činnostmi (time sheet) podle pokynů zaměstnavatele.

12. Zaměstnanec je povinen čerpat přestávky na jídlo a oddech. Zaměstnanec nesmí pracovat v pracovní dny od 20:00 do 8:00, o víkendech a ve dnech, na které připadá svátek.

13. Zaměstnanec je povinen při výkonu pracovních činností z místa výkonu práce zajistit ochranu dat, údajů a informací souvisejících s výkonem práce a plněním pracovních úkolů dle podmínek stanovených jak v pracovní smlouvě, tak i v této dohodě, nebo v předpisech zaměstnavatele, a to před jejich možným zneužitím třetí osobou a před zveřejněním. Pokud zaměstnanec bude při výkonu své práce zpracovávat osobní údaje, je vázán mlčenlivostí a je povinen zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím třetí osobou, nebo jejich zveřejněním, pokud k tomu neobdržel předchozí písemný souhlas subjektů údajů. Při zpracování těchto osobních údajů je zaměstnanec povinen dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy zejm. zák. č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, předpisy Evropské unie, zejm. nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) a související vnitřní předpisy zaměstnavatele.

 14. Pro účely poskytování náhrady mzdy (platu) podle § 192 ZP po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se stanoví toto rozvržení pracovní doby do směn............(uvést konkrétní rozvržení např. Po až Pá od 8 hod. do 16. 30 hod.)

15. V ostatním se sjednaný pracovní poměr nemění.

16. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

 

V ..................... dne ...................

 

 

 

................................

podpis zaměstnance

...............................................................
razítko zaměstnavatele a podpis
jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 101 až 108 ZP

  • § 190 - § 194 ZP

  • § 317 ZP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 6 odst. 8 ZDP

  • § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se upravují osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Komentář:

Zaměstnanec může v dohodě se zaměstnavatelem konat práci na jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Může se jednat o jakékoliv dohodnuté místo, nejčastěji bydliště zaměstnance, není to však podmínkou. Dohoda o tom může být učiněna při vzniku pracovního poměru v pracovní smlouvě, v jeho průběhu jako změna pracovní smlouvy anebo se sjedná samostatná dohoda o výkonu práce mimo pracoviště. Ve smlouvě se dohodne místo výkonu práce, doba trvání (na dobu určitou nebo neurčitou), způsob předávání a odevzdávání práce, případná povinnost zaměstnance být zaměstnavateli k dispozici v předem stanovenou pracovní dobu, vybavení zaměstnance pracovními pomůckami (předměty, nástroji apod.) potřebnými k výkonu práce, případná povinná účast zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele v dohodnutou dobu. Ve smlouvě se uvede rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny podle § 192 ZP.

Do března 2020 byla práce z domova zaměstnavateli využívána převážně jako benefit, který zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytoval. Výkon práce z domova se omezoval většinou na dny spojené s dny víkendovými nebo jako možné krátkodobé řešení výkonu práce při zajištění péče o rodinné příslušníky nebo děti během letních měsíců. Ve většině těchto, jenom namátkou vyjmenovaných případech, se ale jednalo spíše o výhodu pro zaměstnance, který byl tím, kdo o výkon práce z domova žádal. Situací, kdy sám zaměstnavatel požadoval práci z domova anebo případů, kdy by práce z domova byla konána soustavně, bylo málo. Ponechávám stranou skupinu činností, při nichž se práce jinak než prostřednictvím domáckých pracovníků nekoná a pracovněprávní vztahy jsou od počátku sjednávány pro výkon práce z domova.

Vnímání práce z domova však od března 2020 zásadním způsobem ovlivnila epidemiologická krize. Práce z domova se začala daleko

Nahrávám...
Nahrávám...