dnes je 19.4.2024

Input:

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 ZP - varianta č. 1

22.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.3.8.1
Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 ZP – varianta č. 1

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 ZP – varianta č. 1

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ...............................................

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... číslo OP ....................... trvale bytem .........................

(dále jen “zaměstnavatel“ a “zaměstnanec“)

uzavírají tuto

dohodu o práci mimo pracoviště zaměstnavatele:

1. Podle pracovní smlouvy uzavřené dne ............... zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru jako ............... .............. (uvést druh práce) s místem výkonu práce ...........................(uvést místo výkonu práce).

2. Zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli, že zaměstnanec bude od........... (uvést konkrétní datum), případně do ...... (uvést konkrétní datum) konat práci mimo pracoviště zaměstnavatele.

3. Zaměstnanec bude práce konat v ...........................(uvést místo s adresou výkonu práce).

4. Na pracovní poměr se vztahují všechna ustanovení zákoníku práce upravující pracovní poměr s výjimkami uvedenými v § 317 ZP.

5. Zaměstnanec je povinen před započetím výkonu práce na sjednaném místě umožnit zaměstnavateli prohlídku sjednaného místa výkonu práce, aby mohl posoudit, zda jsou zajištěny povinnosti vyplývající mu z předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zaměstnanec je povinen podřídit se případně přijatým opatřením vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Zaměstnavatel vybaví zaměstnance těmito předměty či pomůckami .................. (uvést konkrétní materiální vybavení).

7. Zaměstnanec bude práci přebírat a předávat..........................(uvést konkrétní způsob a termíny předání).

8. Zaměstnanec je povinen se na výzvu zaměstnavatele dostavit na pracoviště zaměstnavatele k účasti na pravidelných poradách (je možné uvést konkrétní způsob sdělení výzvy či termín).

9. Pro účely poskytování náhrady mzdy (platu) podle § 192 ZP po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se stanoví toto rozvržení pracovní doby do směn............(uvést konkrétní rozvržení např. Po až Pá od 8 hod. do 16. 30 hod.)

10. V ostatním se sjednaný pracovní poměr nemění.

11. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V ..................... dne ...................

................................

podpis zaměstnance

...............................................................
razítko zaměstnavatele a podpis
jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 101 až 108 ZP

  • § 190 - § 194 ZP

  • § 317 ZP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 6 odst. 8 ZDP

  • § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se upravují osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Komentář:

Zaměstnanec může v dohodě se zaměstnavatelem konat práci na jiném místě než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Může se jednat o jakékoliv dohodnuté místo, nejčastěji bydliště zaměstnance, není to však podmínkou. Dohoda o tom může být učiněna při vzniku pracovního poměru v pracovní smlouvě, v jeho průběhu jako změna pracovní smlouvy anebo se sjedná samostatná dohoda o výkonu práce mimo pracoviště. Ve smlouvě se dohodne místo výkonu práce, doba trvání (na dobu určitou nebo neurčitou), způsob předávání a odevzdávání práce, případná povinnost zaměstnance být zaměstnavateli k dispozici v předem stanovenou pracovní dobu, vybavení zaměstnance pracovními pomůckami (předměty, nástroji apod.) potřebnými k výkonu práce, případná povinná účast zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele v dohodnutou dobu. Ve smlouvě se uvede rozvržení pracovní doby do směn pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny podle § 192 ZP.

Při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele zákoník práce v § 317 ZP stanoví odchylky od obecných ustanovení zákoníku práce. Odchylky se týkají především rozvrhování pracovní doby. § 317 ZP patří mezi ustanovení dispozitivní, není uveden v § 363 ZP jako ustanovení, od kterého by nebylo možné se odchýlit. Zaměstnavatel se zaměstnancem proto mohou v dohodě sjednat i jiné podmínky, za kterých bude práce mimo pracoviště konána a mohou se dohodou odchýlit i od podmínek upravených v § 317 ZP. Jestliže však nic odchylného nedohodnou, použijí se na výkon práce pracovněprávní předpisy, včetně zákoníku práce, s výjimkami uvedenými v § 317 ZP.

Podle § 317

Nahrávám...
Nahrávám...