dnes je 20.2.2019
Input:

Dohoda o pracovní pohotovosti

18.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.9
Dohoda o pracovní pohotovosti

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

DOHODA O PRACOVNÍ POHOTOVOSTI

 

 

 

Zaměstnavatel ................................................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ...............................................

 

a

 

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... číslo OP ........................ trvale bytem .........................

 

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")

 

 

uzavírají tuto

 

dohodu o pracovní pohotovosti

 

1. Zaměstnanec souhlasí s výkonem pracovní pohotovosti (lze uvést maximální rozsah v kalendářním roce, v kalendářním měsíci nebo v kalendářním dni, nebo případně je možné dohodnout všechny tyto limity).

 

2. Pracovní pohotovost bude vykonávána v ...................................... (uvést místo odlišné od pracovišť zaměstnavatele).

 

3. Pracovní pohotovost je zaměstnanci oprávněn nařídit .................................. (např. přímý nadřízený zaměstnance).

 

4. Pracovní pohotovost bude nařizována............. např.:

- písemným rozvrhem, se kterým bude zaměstnanec seznámen nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce na následující kalendářní měsíc.

- ústně, telefonicky nebo písemně alespoň týden předem (nebo v jiné lhůtě).

- na dny nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu (§ 92 ZP) pouze jednou v kalendářním měsíci.

 

5. Dohodu lze zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni nebo jednostranně může být zrušena výpovědí s výpovědní dobou jednoho měsíce, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

6. Za pracovní pohotovost přísluší zaměstnanci odměna ve výši ................... (nejméně 10 % průměrného výdělku).

 

7. Dohoda se sjednává na dobu určitou od do (nebo neurčitou).

 

 

V ............... dne ...................

 

 

....................................

podpis zaměstnance

 

...........................................
razítko zaměstnavatele a podpis
jeho oprávněného zaměstnance

 

 

---------------------------------------------------------------------

Právní úprava:
§ 78 odst. 1, § 93, § 95, § 96, § 140 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

§ 1998, § 1999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 

Komentář:

Zákoník práce definuje pracovní pohotovost v § 78 odst. 1 písm. h), podmínky výkonu pracovní pohotovosti upravuje v § 95 a odměňování pracovní pohotovosti obsahuje § 140.

 

Pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost však může být vykonávána výhradně mimo pracoviště zaměstnavatele na jiném se zaměstnancem dohodnutém místě. Tato zásada platí od 1. 1. 2007 a byla přijata zákoníkem práce na rozdíl od předchozí právní úpravy, která umožňovala držení pracovní pohotovosti i na pracovišti zaměstnavatele. Od 1. 1. 2007 je doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce, ačkoliv ji v daném okamžiku ještě nekoná, považována za pracovní dobu podle § 78 odst. 1 písm. a) ZP. Zaměstnanec nemusí pracovní pohotovost vykonávat. Zaměstnavatel ji může na zaměstnanci požadovat jen, jestliže se na tom s konkrétním zaměstnancem dohodne. Zákoník práce dohodu o možném výkonu pracovní pohotovosti blíže neupravuje, nestanoví proto ani její podstatné náležitosti ani nepožaduje povinnou písemnou formu.

 

Na výkonu pracovní pohotovosti je možné se dohodnout v pracovní smlouvě nebo i v jiné písemné dohodě, jejíž vzor je přiložen. Dohoda o výkonu pracovní pohotovosti může být sjednávána i ústně, může být sjednávána na dobu neurčitou nebo na určité delší období, ale může být sjednávána i případ od případu v návaznosti na potřebu držení pracovní pohotovosti. Jakým způsobem bude dohoda o pracovní pohotovosti sjednávána, zda ústně či písemně, jednorázově anebo na delší dobu, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, které je ovlivněno jeho potřebou výkonu pracovní pohotovosti, jejím rozsahem a také tím, zda se jedná o běžnou součást činnosti zaměstnavatele nebo se jedná o krátkodobou nárazovou potřebu. Jestliže se bude jednat o nárazovou činnost, která se může projevit u zaměstnavatele pouze ojediněle, je možné se se zaměstnancem na výkonu pracovní pohotovosti dohodnout nejčastěji ústně s tím, že zaměstnavatel navrhne zaměstnanci, aby pracovní pohotovost konal, a on s tímto návrhem vysloví souhlas. Tento postup je však možný pouze v případech, kdy zaměstnavatel není na výkonu pracovní pohotovosti závislý. Jestliže činnost zaměstnavatele vyžaduje, aby připravenost zaměstnanců k možnému výkonu práce zajistil i v době jejich odpočinku a měl tak možnost na zaměstnanci požadovat držení pracovní pohotovosti a mohl se tak spolehnout na to, že zaměstnanci budou v dohodnutém rozsahu pracovní pohotovost konat, je nutné dohodu o výkonu pracovní pohotovosti sjednat písemně. Zaměstnavatel tak má možnost požadovat na zaměstnanci konání pracovní pohotovosti v dohodnutém rozsahu a v místě, na kterém se dohodnou. Dohoda o pracovní pohotovosti tak musí obsahovat vedle obecných náležitostí všech dohod tedy, kdo a kdy ji uzavírá, také ujednání o tom, že se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na výkonu pracovní pohotovosti, v jakém rozsahu a případně i za jakých podmínek.

 

Je-li dohoda o

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz