dnes je 31.5.2020

Input:

Dohoda o vyplácení mzdy (platu) bezhotovostně na účet zaměstnance

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11
Dohoda o vyplácení mzdy (platu) bezhotovostně na účet zaměstnance

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Dohoda o vyplácení mzdy (platu) bezhotovostně na účet zaměstnance

Zaměstnavatel ……………………………………………………………  (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený ………………………………………..

a

Zaměstnanec …………………………………..….. (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

uzavírají tuto

dohodu o vyplácení mzdy (platu) bezhotovostně na účet zaměstnance.

 1. Mzda je splatná po vykonání práce měsíčně ve výplatním termínu, kterým je …….. den následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že mzda bude vyplácena bezhotovostně, a to převodem na účet zaměstnance č. ú……… vedeného u …………….. Zaměstnavatel poukáže splatnou mzdu nejpozději ve shora uvedeném termínu výplaty.
 2. Zaměstnanec se zavazuje zaměstnavateli sdělit číslo účtu a jeho identifikaci (bankovní spojení) nejpozději do ……….. dnů od podpisu této dohody. Stejný závazek má zaměstnanec i v případě změny bankovního spojení. Jestliže zaměstnanec nesdělí změnu bankovního spojení anebo změnu bankovního spojení nenahlásí včas tak, aby mohla být mzda v kalendářním měsíci bezhotovostně ve výplatním termínu poukázána, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit škodu, kterou mu nesdělením změny bankovního spojení způsobil. Zaměstnavatel v tomto případě není v prodlení s výplatou mzdy, pokud ji zašle nejpozději ve výplatním termínu na původně zaměstnancem určený účet.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
 5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, prosta omylu, a že se seznámily s jejím obsahem, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V …………………………… dne …………………………

…………………………………………

razítko a podpis zaměstnavatele

………………………………………….

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • § 4 ZP

 • § 141 ZP

 • § 142 ZP

 • § 143 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • § 1 odst. 2 NOZ

 • § 582 NOZ

 • § 1724 až § 1766 NOZ

Komentář:

Mzda nebo plat jsou podle § 141 ZP splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci shora uvedeného období.

Podle § 142 ZP je zaměstnavatel povinen mzdu nebo plat zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích. Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, pokud nebyla dohodnuta jiná doba nebo jiné místo výplaty mzdy. V kolektivní smlouvě nebo jiné smlouvě může být dohodnuto, že mzda nebo plat budou vypláceny i mimo pracovní dobu, pokud to budou okolnosti umožňovat.

Výjimka z povinnosti vyplácet mzdu nebo plat v pracovní době a na pracovišti je také v případě zaměstnavatele se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by tato výplata byla obtížná nebo neproveditelná. Za splnění těchto podmínek může zaměstnavatel zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

Výklad pojmu „složité provozní podmínky” zákoník práce neobsahuje. Zpravidla se bude jednat o odloučená pracoviště v zemědělství, lesnictví, případně i na stavbách, kde jsou zaměstnanci po většinu pracovní doby zaměstnavatele mimo jeho sídlo, případně je velká vzdálenost pracoviště od místa výplaty nebo převoz hotovosti by byl vzhledem k vzdálenosti a zajištění bezpečnosti nákladný. Zaslání mzdy nebo platu se v tomto případě provádí složenkou, nikoliv na účet zaměstnance.

V současné době je rozšířeno poskytování mzdy bezhotovostní výplatou na účet zaměstnance, ale jedná se právně stále o výjimku ze shora uvedeného pravidla stanoveného § 142 ZP. Zaměstnancům je i v současné době garantována výplata mzdy nebo platu v pracovní době a na pracovišti, a pouze v dohodě se zaměstnancem je možné poukazovat mu mzdu nebo plat bezhotovostně. Tato ochrana vyplývá z úmluv Mezinárodní organizace práce, konkrétně z Úmluvy MOP č. 95, o ochraně mzdy, a má za cíl chránit zaměstnance tím, že mu mzda nebo plat bude vyplácen v zákonných penězích v hotovosti v pracovní době a primárně na pracovišti. Zaměstnavatel při rozhodování o tom, že bude mzdu vyplácet bezhotovostním poukázáním, musí zohlednit konkrétní situaci, lokalitu, v níž se zaměstnavatel nachází, a také reálný přístup zaměstnanců k tomu, aby mohli se mzdou bezprostředně nakládat. Zákonná úprava výplaty mzdy v hotovosti, na pracovišti a v pracovní době totiž zajišťuje zaměstnanci přístup k hotovostním penězům, a je proto na něm, zda bude souhlasit s tím, případně bude sám navrhovat, aby mohla být mzda nebo plat poskytována bezhotovostně. Zpravidla je to však především zaměstnavatel, který má zájem na poskytování mzdy nebo platu bezhotovostně, protože mu to šetří náklady spojené s převozem a zpracováním hotovostního oběživa. Bezhotovostní poukazování je bezpečnější a tím odpadají i náklady zaměstnavatele za zajištění ochrany a bezpečnosti.

Zaměstnanci ale nesmí být nuceni, aby sjednávali dohody o bezhotovostní výplatě mezd nebo platů na účet, pokud na tom nemají zájem. Při bezhotovostní výplatě mzdy nebo platu je totiž potřebné vzít v úvahu to, že ze strany zaměstnance bezhotovostní výplata mzdy představuje náklad, který má se založením účtu, s následným hrazením bankovních poplatků za vedení účtů nebo za transakce prováděné na tomto účtu a primárně vše závisí na tom, že zaměstnanec musí investovat čas do založení účtu. Při zvažování bezhotovostní výplaty mzdy nebo platu je také potřebné posoudit reálnou možnost zaměstnanců