dnes je 4.12.2020

Input:

Dohoda o vyplácení mzdy (platu), jejíž splatnost připadne na den dovolené - právní úprava od 1. 1. 2021

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.9.2
Dohoda o vyplácení mzdy (platu), jejíž splatnost připadne na den dovolené – právní úprava od 1. 1. 2021

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Dohoda o vyplacení mzdy (platu), jejíž splatnost připadne na den dovolené § 141 odst. 4 ZP

Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený ………………………………………..

a

zaměstnanec …………………………….. (jméno a příjmení), narozen dne ………………… číslo OP ………………….. trvale bytem ………………….…

uzavírají tuto

dohodu o vyplacení mzdy (platu), jejíž splatnost připadne na den dovolené.

1. Mzda (plat) je splatná po vykonání práce měsíčně ve výplatním termínu, kterým je . den následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu (plat). Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že mzda (plat) bude vyplácena bezhotovostně, a to převodem na účet zaměstnance č. ú. vedeného u …………….. Zaměstnavatel poukáže mzdu (plat) nejpozději ve shora uvedeném termínu výplaty.

2. Zaměstnanec se dohodl se zaměstnancem na tom, že připadne-li výplatní termín na období, ve kterém čerpá dovolenou, vyplatí mu zaměstnavatel mzdu (plat) ve stejném termínu a stejným způsobem, jak je uvedeno v bodě 1 této dohody.

V …………………………… dne …………………………

……………………………….. ……………………

podpis zaměstnance podpis zaměstnavatele

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 4 ZP

  • § 141 ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 1 odst. 2 NOZ

  • § 582 NOZ

  • § 1724 až § 1766 NOZ

Komentář:

Mzda nebo plat jsou podle § 141 ZP splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci shora uvedeného období.

Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dovolené.

Jestliže není dohoda o jiném termínu výplaty mzdy (platu) během čerpání dovolené dohodnuta, vzniká povinnost zaměstnavatele vyplatit mzdu zaměstnanci před nástupem dovolené. Podmínkou této povinnosti není žádost zaměstnance o výplatu mzdy v tomto termínu, jak to platilo do konce roku 2000. Výplatu mzdy (platu) v tomto termínu je zaměstnavatel povinen splnit na základě zákonem uložené povinnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...