dnes je 20.2.2020

Input:

21.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.18

2019.18.19

2019.18.19.01
Elektronická neschopenka od roku 2020

JUDr. Jan Přib

Od 1. ledna 2020 dochází v oblasti nemocenského pojištění k významné změně při uznávání dočasné pracovní neschopnosti, která se týká jak pojištěnců a jejich zaměstnavatelů, tak ošetřujících lékařů a orgánů nemocenského pojištění. Jde realizaci projektu tzv. elektronické neschopenky, zkráceně eNeschopenky, v rámci zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

PROCES ZAVEDENÍ eNESCHOPENKY

Projekt eNeschopenky měl poměrně složitý právní vývoj. Tento projekt byl nastartován již v roce 2017, kdy byl přijat zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Součástí této novely byly též změny zákona o nemocenském pojištění, které se týkaly mj. i zavedení eNeschopenky již od 1. ledna 2019. Toto datum zavedení eNeschopenky bylo však na základě zákona č. 335/2018 Sb. posunuto o jeden rok na 1. leden 2020 a dále došlo v roce 2019 k podstatným změnám zatím neúčinné právní úpravy eNeschopenky, které byly provedeny zákonem č. 164/2019 Sb. (zákon č. 164/2019 Sb. byl publikován v částce 71 Sbírky zákonů rozeslané dne 1. července 2019 a nabývá účinností dnem 1. ledna 2020). V návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. července 2019 na základě zákona č. 32/2019 Sb. se původně předpokládalo, že eNeschopenka bude zavedena ve dvou etapách, tj., dílčí elektronizace by nastala již od 1. července 2019 a týkala by se jen zavedení povinnosti elektronického hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti a plná elektronizace by pak nastala od 1. ledna 2020. Od těchto dvou etap však bylo ustoupeno (pro zavedení první etapy zbývalo málo času a tato etapa by ani nebyla v praxi příliš efektivní) a od 1. července 2019 tedy žádné změny ohledně eNeschopenky nenastaly.

ROZHODOVÁNÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Základní změnou oproti současnému stavu je, že rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti bude probíhat jen elektronickou formou; tj. elektronická forma nahradí dosavadní listinné tiskopisy. Další změnou je, že dojde i ke zjednodušení postupů, tj., nebude se již používat stávající pětidílný tiskopis; nový elektronický tiskopis bude mít jen tři části.

Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, jsou-li splněny podmínky pro vznik dočasné pracovní neschopnosti stanovené v § 57 ZNP. Podmínky pro uznávání dočasné pracovní neschopnosti se od 1. ledna 2020 nemění. Ošetřující lékař elektronicky odešle toto rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu nemocenského pojištění, a to v den, kdy o dočasné pracovní neschopnosti rozhodl, nebo nejpozději v následující pracovní den (tato lhůta platí i pro zasílání dalších rozhodnutí nebo hlášení či oznámení ve věcech dočasné pracovní neschopnosti). Ošetřující lékař současně vytiskne tzv. průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce (jedná se o druhou část tohoto rozhodnutí) předá pojištěnci; jedná se o jediný listinný dokument. Tento průkaz je dokladem pro pojištěnce o tom, že je dočasně práce neschopen, a tento průkaz slouží dále pro záznamy ošetřujícího lékaře o dalších kontrolách, o dalším trvání dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení a o režimu dočasně práceneschopného pojištěnce a jeho změnách. Tento průkaz zůstává pojištěnci a pojištěnec jej nevrací při ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Ošetřující lékař elektronicky odesílá příslušnému orgánu nemocenského pojištění též hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (které představuje třetí část rozhodnutí), jakož i hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (změna vycházek nebo místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti), o trvání dočasné pracovní neschopnosti (nejméně jednou měsíčně; trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen oznámit i tuto skutečnost a zároveň toto trvání dočasné pracovní neschopnosti potvrdit pojištěnci v průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce) a oznámení o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

V zákoně o nemocenském pojištění je pamatováno i na situaci, kdy z objektivních technických důvodů (například při výpadku elektrické energie, služeb provozovatele komunikační infrastruktury či informačního systému ošetřujícího lékaře nebo orgánu nemocenského pojištění) nebude moci ošetřující lékař plnit své povinnosti v elektronické podobě; v tomto případě se povinnosti plní v náhradní písemné podobě na předepsaných tiskopisech (které budou rovněž třídílné) jejich zasláním nebo předáním orgánu nemocenského pojištění, a to s uvedením důvodu tohoto postupu.

Podle přechodných ustanovení se při posuzování dočasné pracovní neschopnosti, vystavování příslušných dokladů a uplatňování nároku na nemocenské v případě, že dočasná pracovní neschopnost byla uznána v roce 2019 a tato neschopnost trvá ještě v roce 2020, postupuje podle právní úpravy účinné před 1. lednem 2020, tj., zejm. se nadále používají při trvání této dočasné pracovní neschopnosti stávající tiskopisy v listinné podobě.

POSTUP POJIŠTĚNCE

Pojištěnec již nebude předávat svému zaměstnavateli žádost o nemocenské, neboť podle nové právní úpravy se za