dnes je 19.4.2024

Input:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

4.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

4.6
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Poznámka: Vhodné políčko ● označte.

Pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku: .............................................

Poskytovatel pracovnělékařských služeb, který posudek vydává: .............................. (identifikační údaje)

Zaměstnavateli: ............................................................... (identifikační údaje)

Posuzovaná osoba: .............................. ............................... (identifikační údaje)

Účel vydání posudku:.............................................................

Údaje o pracovním zařazení posuzované osoby:

Druh práce:.................................................................................

Režim práce:................................................................................

Rizikové faktory pracovního prostředí, za kterých je práce vykonávána:

Míra rizikových faktorů pracovních podmínek:

 • práce první kategorie

 • práce druhé kategorie

 • práce druhé kategorie riziková

 • práce třetí kategorie

 • práce čtvrté kategorie

Posudkový závěr: posuzovaná osoba je:

 • zdravotně způsobilá,

 • zdravotně nezpůsobilá,

 • zdravotně způsobilá s podmínkou,

 • dlouhodobě pozbyla pracovní způsobilost.

 • onemocnění je způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti) a posuzovaná osoba smí/nesmí nadále konat dosavadní práci

Termín provedení mimořádné prohlídky:........................................

Datum ukončení platnosti posudku:...............................................

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání: ........................................................uvede se:

• možnost podat návrh na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1 ZSZS poskytovateli, který posudek vydal; dále se uvede:
a) že návrh na přezkoumání lze podat do 10 pracovních dnů (§ 46 odst. 1 ZSZS),
b) že lhůta se počítá ode dne jeho předání, a to poskytovateli, který posudek vydal, a
c) zda návrh na přezkoumání má nebo nemá odkladný účinek (§ 46 odst. 3 ZSZS),

• možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku (§ 46 odst. 1 ZSZS).

Lékařský posudek vydal posuzující lékař: ..................................... (identifikační údaje lékaře a jeho podpis)

Razítko poskytovatele: .........................................

Datum vydání: .........................................

Právní úprava:

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Komentář:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě vyplněné žádosti potencionálního zaměstnavatele fyzické osoby, která je uchazečem o zaměstnání, nebo žádosti zaměstnance zaměstnavatele a po posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařské prohlídce, na základě zhodnocení:

 • informací zjištěných při dohledu (nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel),

 • údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky,

 • závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření,

 • údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele"), pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není správním aktem (resp. správním rozhodnutím), ale jak uvádí důvodová zpráva k zákonu o specifických zdravotních službách, má charakter dobrozdání o zdravotním stavu posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Nejde o úkon, kterým by se přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby; ale teprve z charakteru (závěru) lékařského posudku vyplývá, že je podkladem nebo jedním z podkladů pro rozhodnutí o právech a povinnostech dotčených osob.

Povinné údaje, které má obsahovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci:

Evidenční označení posudku může být provedeno pořadovým číslem nebo jiným způsobem označení, který určí poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařské služby, jehož jménem posuzující lékař vydává podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci lékařský posudek, zahrnují tyto údaje:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele v případě fyzické osoby,

 • obchodní firma nebo název poskytovatele, v případě právnické osoby,

 • adresa místa poskytování zdravotních služeb,

 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

 • název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno.

Identifikační údaje posuzujícího lékaře, který lékařský posudek jménem poskytovatele pracovnělékařských služeb vydal, jsou: jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis.

Identifikační údaje zaměstnavatele, které je třeba uvést v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci, jsou:

 • obchodní firma nebo název a adresa sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

 • adresa sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

 • název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

Identifikační údaje posuzované osoby, kterou je osoba ucházející se o zaměstnání nebo zaměstnanec, jsou: jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Účel vydání posudku: uvede se druh pracovnělékařské prohlídky o zdravotní způsobilosti k práci: vstupní při nástupu do práce nebo při změně práce, periodická prohlídka, mimořádná prohlídka, prohlídka podle jiných právních předpisů. Nemohou zde být uvedeny prohlídky výstupní a následná, protože neslouží k posouzení zdravotní způsobilosti, ale k posouzení zdravotního stavu a lékařský posudek se při nich nevydává.

Pracovní zařazení se vyjádří pozicí, na které posuzovaná osoba pracuje nebo má pracovat. Další údaje o práci jsou vyjádřeny:

- druhem práce a konkrétní pracovní činnost: druh práce je uveden v pracovní smlouvě, dohodě o pracovní činnosti nebo dohodě o provedení práce (a to buď v předpokládané, nebo již uzavřené);

- režimem pracovní doby: může jít například o jednosměnný, dvousměnný, třísměnný pracovní režim nebo nepřetržitý pracovní režim, pravidelná práce v noci, rovnoměrné rozvržení pracovní doby, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, délka pracovního úvazku apod.;

- rizikové faktory pracovního prostředí, za kterých je práce vykonávána: zdravotní rizika mohou vyplývat především z výskytu rizikových faktorů pracovních podmínek (I. část přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb.). Rizikovými faktory pracovních podmínek jsou zejména.: fyzikální faktory, chemické faktory, biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická zátěž, zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky. Rizika dále mohou vyplývat z bezpečnostních rizik (dříve "rizik ohrožení života a zdraví při práci"), které definuje vyhláška č. 79/2013 Sb., v části II. přílohy., jako např., práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb,; obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení , obslha řídících center a velínů velkých energetických zdrojů, obsluha důlních těžních strojů, stavebních strojů; obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků, nakládání s výbušninami, obsluha nebo opravy tlakových nádob, práce v hlubinných dolech, práce záchranářů, , noční práce a další;

- mírou rizik: míra rizika je dána především mírou výskytu faktorů pracovních podmínek, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví. Uvede se kategorie, do které byla práce zařazena (jedná-li se o práci druhé kategorie zařazené jako práce riziková, pak se uvede tento údaj).

Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:

 • zdravotně způsobilá (lze použít jen u vstupní pracovnělékařské prohlídky),

 • zdravotně nezpůsobilá nebo

 • zdravotně způsobilá s podmínkou, případně

 • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Pokud je závěr lékařského posudku "zdravotně způsobilá s podmínkou", musí být tato podmínka v posudku vždy konkrétně uvedena (např. že musí při práci používat brýle, že ochranná obuv používaná v práci musí mít ortopedickou úpravou) a musí být proveditelná.

Závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, nelze použít u vstupní pracovnělékařské prohlídky, ale jen u periodické nebo mimořádné. Dlouhodobým pozbytím zdravotní způsobilosti se podle novelizovaného ust. § 43 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. rozumí stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že tento zdravotní stav bude trvat déle než 180 dnů, a výkon této práce by vážně ohrozil jeho zdraví. Tím není dotčeno vymezení dlouhodobého pozbytí způsobilosti vykonávat dosavadní službu podle zákona o státní službě.

Novelou zákona č. 373/2011 Sb. (uskutečněnou zákonem č. 202/2017 Sb. s právní účinností od 1. listopadu 2017 Sb.) byl zaveden další posudkový závěr a to pro účely pracovněprávních vztahů (§ 43 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb.).  Je-li lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů (nikoliv však za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci) pro určení, zda je onemocnění způsobené pracovním

Nahrávám...
Nahrávám...