dnes je 10.4.2021

Input:

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ("izolačka")

19.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.06.01
Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě („izolačka”)

JUDr. Jan Přib

Zákon č. 121/2021 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dnem 5. března 2021. Tento zákon upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem (v praxi se tento příspěvek označuje jako „izolačka”) a dále způsob úhrady poskytnutého mimořádného příspěvku zaměstnavatelům. Účelem mimořádného příspěvku je zabránit propadu příjmů, kdy z důvodů nařízené karantény zaměstnanci nemohou pracovat, a zároveň motivovat zaměstnance k tomu, aby se karanténě nevyhýbali a dodržovali tak epidemiologická opatření. Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (izolací se rozumí oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních osob).

MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK

Nárok zaměstnanců na mimořádný příspěvek

Nárok na mimořádný příspěvek má ten zaměstnanec, kterému v době nařízené karantény přísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny podle § 192 až § 194 ZP. Tato náhrada přísluší zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce a zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce, pokud tyto pracovněprávní vztahy zakládají účast na nemocenském pojištění a zaměstnanec ke dni nařízení karantény splňuje podmínky nároku na nemocenské podle zákona o nemocenském pojištění. Nárok na mimořádný příspěvek je tak navázán na nárok na poskytování této náhrady příslušející podle zákoníku práce. Výjimku tvoří situace, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa v období do 5 kalendářních dnů ode dne návratu zaměstnance ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest; v těchto případech mimořádný příspěvek nepřísluší a zaměstnanec bude mít nárok jen na náhradu mzdy, platu nebo odměny.

Mimořádný příspěvek se poskytuje po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Nárok na příspěvek trvá nejdéle do 30. dubna 2021, a to i v případě, že by po tomto datu nařízená karanténa trvala dále (byla-li například karanténa nařízena 26. dubna 2021 a tato karanténa trvala do 9. května 2021, bude mimořádný příspěvek náležet jen v období od 26. do 30. dubna 2021).

Mimořádný příspěvek přísluší podle přechodného ustanovení též za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb., pokud karanténa byla nařízena po 28. únoru 2021 (tedy i za dny v období od 1. března do 4. března 2021); jinak nárok na příspěvek vzniká až ode dne nabytí účinnosti zákona č. 121/2021 Sb., tj. od 5. března 2021.

Pokud má zaměstnanec s tímtéž zaměstnavatelem sjednáno více pracovněprávních vztahů, posuzuje se nárok na mimořádný příspěvek samostatně v každém tomto pracovněprávním vztahu.

Výše mimořádného příspěvku

Mimořádný příspěvek přísluší za každý kalendářní den ve výši 370 Kč. Je však stanoven limit výše mimořádného příspěvku, neboť pokud součet příspěvku a náhrady mzdy, platu nebo odměny přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, mimořádný příspěvek se o tento rozdíl sníží (průměrný výdělek se přitom neredukuje podle § 192 odst. 2 ZP).

Výplata mimořádného příspěvku

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnanci jeho zaměstnavatel, a to bez žádosti. Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel společně s náhradou mzdy, platu nebo odměny za příslušné období a při měsíčním vyúčtování je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující rovněž údaj o zúčtovaném příspěvku.

Informování

Nahrávám...
Nahrávám...