dnes je 27.3.2023

Input:

Minimální mzda od 1. 1. 2023 v příkladech

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.04.01
Minimální mzda od 1. 1. 2023 v příkladech

Ing. Růžena Klímová

Nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nabylo účinnosti dne 1. 1. 2023. Zvyšuje se základní sazba minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 96,40 Kč na 103,80 Kč při 40 hodinách týdně.

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se s výjimkou osmé skupiny prací nemění. V rámci osmé skupiny prací dochází ke zvýšení zaručené měsíční mzdy ze 32 400 Kč na 34 600 Kč a zaručené hodinové mzdy z 192,80 Kč na 207,60 Kč při 40 hodinách týdně.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Jde-li o zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen "ZP"), řídí se při zařazování zaměstnanců do platových tříd nařízením vlády č. 341/2017 Sb., nařízením vlády č 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností. Nejnižší úrovně zaručené mzdy s výjimkou minimální mzdy neplatí pro zaměstnance, jejichž mzdy jsou sjednány v kolektivních smlouvách.

MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

Co se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje, pojednává ustanovení § 111 ZP. Jde o mzdu za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a odměnu za pracovní pohotovost.

Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se jedná se o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, fakultativní příplatkové mzdy a další mzdové formy podle rozhodnutí zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy/platu platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má pevnou část mzdy ve výši 16 500 Kč uvedenou ve mzdovém výměru. Na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele je mu přiznávána pravidelná měsíční odměna v závislosti na dosaženém obratu. Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až červen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 20 000 Kč a více. V měsíci červenci 2023 celková měsíční mzda poklesla na 16 700 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované směny. Odměna za dosažený obrat činila jen 200 Kč. Zaměstnavatel je povinen v měsíci červenci 2023 poskytnout doplatek do výše minimální mzdy ve výši 600 Kč (16 500 + 200 + 600 = 17 300 Kč).

Příklad č. 2

Zaměstnanec vykonávající funkci manipulačního dělníka má v lednu 2023 mzdu ve výši 19 000 Kč. Jeho činnost odpovídá první úrovni zaručené mzdy. Z toho mzda za práci přesčas včetně příplatku za přesčas činí 2 650 Kč, příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 1 000 Kč. Jaký doplatek musí zaměstnavatel poskytnout?

19 000 –2 650 –1 000 = 15 350 Kč

17 300 – 15 350 = 1 950 Kč

Zaměstnavatel je povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy ve výši 1 950 Kč, protože do minimální mzdy se nezapočítává příplatek za práci v sobotu a neděli, v noci, ani mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas.

Příklad č. 3

Zaměstnanec vykonává jednoduché administrativní práce v archivu se stanovenou týdenní pracovní dobou v rozsahu 40 hodin týdně. V měsíci lednu 2023 odpracoval ze svého harmonogramu směn v rozsahu 176 hodin jen 96 hodin, za které obdržel poměrnou část minimální mzdy ve výši 9 436 Kč. Z důvodu čerpání dovolené neodpracoval 80 hodin, za které obdržel náhradu mzdy ve výši 7 712 Kč. Celková mzda za leden činila 17 148 Kč. Je zaměstnavatel povinen doplatit doplatek do minimální mzdy?

Zaměstnavatel poskytl minimální mzdu v poměrné výši odpovídající počtu odpracovaných hodin, a proto nebude poskytovat doplatek do minimální mzdy. Bude však povinen doplatit náhradu mzdy za dovolenou, protože průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém vyjádření. Průměrný hodinový výdělek zjištěný ze 4. čtvrtletí 2022 činil 96,40 Kč, a k 1. 1. 2023 musí činit alespoň 103,80 Kč. 103,80 x 80 = 8 304 Kč, 8 304 - 7 712 = 592 Kč.

Zaměstnavatel musí doplatit náhradu mzdy za dovolenou ve výši 592 Kč.

Příklad č. 4

Od počátku roku 2023 do 30. 4. vykonával zaměstnanec činnost zařazenou do 1. nejnižší úrovně zaručené mzdy. Od 1. 5. 2023 je zařazen do 2. nejnižší úrovně zaručené mzdy (17 900 Kč). V měsíci květnu čerpá dovolenou v rozsahu 10 směn. Směny má rozvrženy rovnoměrně v délce 8 hodin, stanovená týdenní pracovní doba je v rozsahu 40 hodin týdně. Za 80 hodin dovolené obdrží náhradu mzdy ve výši 8 306 Kč, za výkon práce obdrží poměrnou část mzdy ve výši 9 764 Kč, celkem dosažená mzda činila 18 070 Kč. Je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy?

Nikoliv. Za výkon práce obdržel poměrnou část nejnižší úrovně zaručené mzdy ve druhém stupni v souladu s právní úpravou (17 900 : 176) x 96 = 9 764 Kč po zaokrouhlení, neboť harmonogramem směn bylo určeno na tento měsíc 176 hodin, z nichž odpracoval 96 hodin. Náhrada mzdy v souvislosti s čerpáním dovolené je odvozena z průměrného hodinového výdělku zjištěného k 1. 4. 2023, který činil 103,80 Kč a byl ve výši odpovídající nejnižší úrovni zaručené mzdy v prvním stupni (103,80 Kč), kam byl zaměstnanec v té době zařazen.

PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK, MINIMÁLNÍ MZDA A NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY

V souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný výdělek zvýšit na úroveň odpovídající minimální mzdě nebo příslušné nejnižší rovni zaručené mzdy.

Příklad č. 5

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu jako frézař specialista. Jeho činnost je zařazena do 3. nejnižší úrovně zaručené mzdy. Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy. Do 31. 12. 2022 činila jeho hodinová mzda 118 Kč. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný

Nahrávám...
Nahrávám...