dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 107/2007 SbNU, sv.45, K výkladu podmínek pro poskytnutí jednorázové peněžní částky politickým vězňům podle zákona č. 261/2001 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 107

I. ÚS 712/05

K výkladu podmínek pro poskytnutí jednorázové peněžní částky politickým vězňům podle zákona č. 261/2001 Sb.

Vzhledem ke specifické povaze předmětné věci je třeba při jejím posuzování ctít účel a smysl zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, které měly především za cíl nápravu křivd způsobených předchozím režimem. S ohledem na to je třeba posoudit stěžovatelem předložené usnesení o soudní rehabilitaci jako splnění podmínky pro vyplacení jednorázové částky, i když bylo toto usnesení vydáno v režimu obecného trestního řízení, a nikoli v režimu zákona č. 119/1990 Sb. Tímto závěrem Ústavní soud zároveň bere v úvahu i skutečnost, že v minulosti bylo rozhodování v těchto věcech značně nejednotné. Nejvyšším správním soudem přijatý (v podstatě restriktivní) výklad byl nedůvodně v neprospěch stěžovatele.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Ivany Janů - ze dne 28. června 2007 sp. zn. I. ÚS 712/05 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. F. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.října 2005 č. j. 5 A 544/2002-57, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní částky.

Výrok

I. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005 č. j. 5A 544/2002-57 bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky.

II. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005 č. j. 5A 544/2002-57 se proto zrušuje.

Odůvodnění

Včasnou ústavní stížností stěžovatel navrhl zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005 č. j. 5 A 544/2002-57, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“) ze dne 2. 5. 2002 č. j. 671 115 0281, jímž ČSSZ zamítla žádost stěžovatele o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.

Stěžovatel uvedl, že rozsudkem Vojenského obvodového soudu Litoměřice byl dne 27. 5. 1987 pod sp. zn. 4 T 115/87 odsouzen pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách k trestu odnětí svobody v trvání 20

Nahrávám...
Nahrávám...