dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 109/2007 SbNU, sv.46, K rozhodování soudu o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 109

I. ÚS 460/07

K rozhodování soudu o nákladech řízení

Městský soud v Praze vzbudil svým postupem očekávání, že každý ze 17 původně společně žalovaných případů bude přezkoumávat přísně individuálně, což byla pro stěžovatele, který jasně vyjádřil, že upřednostňuje společné projednání, zřetelná pobídka, aby znova zevrubně přezkoumal jemnosti každého takového případu a aby nespoléhal na to, že sám dopředu identifikoval obecné jednotící prvky, jež bylo možno vztáhnout na všechna napadená rozhodnutí. Tím soud vyvolal na straně stěžovatele náklady (jde jak o kancelářské a poštovní výlohy, tak o práci věnovanou studiu a zpracování dokumentů a o vypracování procesních reakcí). Poté soud vydal výrok, kterým ve svém důsledku popřel, že takové samostatné úkony bylo třeba činit.

Pokud Městský soud v Praze v samostatně vedeném řízení nepřiznal stěžovateli za provedené úkony vyžadující právní pomoc žádnou náhradu nákladů zastoupení s odůvodněním, že stěžovateli již byly náklady uhrazeny v jiném řízení, vykročil z mezí, v nichž lze vykonávat státní moc (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), neboť použil argument v zákoně (§ 60 soudního řádu správního) neobsažený a neočekávatelný z hlediska předchozího postupu. Soud tedy nerespektováním čl.2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zasáhl do stěžovatelova práva na spravedlivý proces, garantovaného čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Pavla Rychetského - ze dne 10.července 2007 sp. zn. I. ÚS 460/07 ve věci ústavní stížnosti R. D. proti výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č. j. 5 Ca 181/2005-41, kterým stěžovateli nebyla přiznána náhrada nákladů právního zastoupení.

Výrok

Výrok II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2006 č. j. 5 Ca 181/2005-41 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 16. února 2007 se stěžovatel domáhal zrušení výše uvedeného výroku, jímž mu soud jako úspěšnému žalobci nepřiznal v řízení o podané správní žalobě náhradu nákladů právního zastoupení, s tvrzením, že postupem porušujícím čl.2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) bylo dotčeno jeho právo na spravedlivý proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny. Stěžovatel v ústavní stížnosti popsal procesní postup Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“), který ve věci žaloby, jež napadala celkem sedmnáct dodatečných platebních výměrů, nejdříve usnesením ze dne 24. května 2005 č. j. 5 Ca 151/2005-16 vyloučil přezkum jednotlivých žalobou napadených rozhodnutí k samostatnému přezkoumání a následně vyzval stěžovatele k zaplacení 2 000 Kč soudního poplatku za každé takto nově vzniklé řízení. Stěžovatel potom na základě výzvy městského soudu „provedl vyjádření a doplnění žaloby“ podáním ze dne 10. srpna 2005, kde upozornil na rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. března 2005, jenž rozhodoval podobnou stěžovatelovu věc (stěžovatel toto rozhodnutí neměl v době podání žaloby v držení). Následně se soud stěžovatele dotázal,

Nahrávám...
Nahrávám...