dnes je 24.7.2024

Input:

Nález 115/1997 SbNU, sv.9, K zachování účinků podaného návrhu při zastavení občanského soudního řízení a postoupení věci správnímu orgánu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 115

IV. ÚS 28/97

K zachování účinků podaného návrhu při zastavení občanského soudního řízení a postoupení věci správnímu orgánu

Zachovanými účinky podaného návrhu lze rozumět pouze to, že zde návrh je, takže není nutné podávat nový a že se na tento návrh hledí, jako kdyby byl podán v den doručení žaloby soudu. Jiný výklad je ve vztahu k těm, kdo se na soud obrátili v důvěře, že soud zná právo, nespravedlivý.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 25. září 1997 sp. zn. IV. ÚS 28/97 ve věci ústavní stížnosti V.K., K.K. a J.M. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 12. 11. 1996 sp. zn. 28 Ca 128/96, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, pozemkového úřadu z 28. 2. 1996 zn. PÚ 1101/94 o nevydání nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 28 Ca 128/96 ze dne 12. 11. 1996 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ústavnímu soudu byla dne 24. 1. 1997 doručena včas podaná ústavní stížnost, která směřuje proti soudnímu rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, pozemkového úřadu ze dne 28. 2. 1996 zn. PÚ 1101/94 o nevydání nemovitosti, a to pozemku č. kat. 298 o výměře 12067 m2 v k.ú. Č. Správní orgán své rozhodnutí odůvodnil zjištěním, že restituční nárok stěžovatelů nebyl u pozemkového úřadu uplatněn v zákonné lhůtě podle § 13 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), tj. do 31. 1. 1993. Pokud oprávněné osoby z neznalosti zákona uplatnily výzvu k vydání zemědělského majetku u Obvodního soudu pro Prahu 8, byť i ve lhůtě uvedené v ustanovení § 13 zákona o půdě, pak takovou výzvu považuje pozemkový úřad za neúčinnou.

Městský soud v Praze v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že uplatnění nároku na vydání nemovitosti podle § 9 odst. 1 zákona o půdě má účinky procesněprávní. Ty jsou ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) zachovány. K tomu, aby byly zachovány i hmotněprávní účinky, jak dále konstatuje, musí být splněny hmotněprávní podmínky podle zákona o půdě. Nesplnění byť jediné podmínky znamená, že požadavku na vydání majetku nelze vyhovět.

Stěžovatelé v ústavní stížnosti uvádějí, že po neuzavření dohody o vydání předmětné nemovitosti s osobou povinnou se domáhali svých nároků (dne 7. 8. 1991) u Obvodního soudu pro Prahu 8, který jejich návrhu vyhověl (rozsudek ze dne 14. 12. 1992 sp. zn. 14 C 196/91). Na základě odvolání povinné osoby byl rozsudek soudu I. stupně zrušen a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení s příkazem, aby řízení bylo doplněno a ve věci znovu rozhodnuto. Obvodní soud pro Prahu 8 po částečném doplnění řízení zjistil, že předmětný pozemek měl v rozhodné době charakter orné půdy a tudíž není dána pravomoc soudu, a proto rozhodl usnesením ze dne 8. 4. 1994 sp. zn. 14 C 196/91 tak, že řízení zastavil a po právní moci usnesení věc postoupil Pozemkovému úřadu hl. m. Prahy.

Stěžovatelé jsou toho názoru, že rozhodnutím správního orgánu i rozhodnutím Městského soudu v Praze byla

Nahrávám...
Nahrávám...