dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 122/2007 SbNU, sv.46, K přípustnosti ústavní stížnosti proti průtahům v dosud neskončeném soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 122

IV. ÚS 391/07

K přípustnosti ústavní stížnosti proti průtahům v dosud neskončeném soudním řízení

Pro účastníka zahájeného, avšak dosud neskončeného soudního řízení je prvotním zájmem naplnění smyslu a účelu soudního řízení, kterým je poskytnutí ochrany právům podle čl. 90 Ústavy České republiky, nacházející svůj výraz ve vydání meritorního rozhodnutí. Tento zájem nemůže být eliminován poskytnutím zadostiučinění či náhradou případné škody, neboť prioritní je zde dosažení právní jistoty na základě vydaného soudního rozhodnutí. Toto rozlišení je základní i pro procesní prostředky k ochraně procesních práv na ústavní úrovni. Stěžovatel, který v zahájeném a dosud neskončeném řízení usiluje o efektivní ochranu svých práv, může požádat Ústavní soud o zásah v podobě nálezu podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) zákona o Ústavním soudu, zatímco ústavní stížnost stěžovatele, který se již domohl rozhodnutí své věci, byla by nepřípustná.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - zedne 7. srpna 2007 sp. zn. IV. ÚS 391/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R. K. proti průtahům v řízení vedeném pod sp. zn. 27C 6/2005 u Okresního soudu v Chomutově, spojené s návrhem na náhradu nákladů právního zastoupení.

Výrok

I. Okresní soud v Chomutově průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 27 C 6/2005 zasáhl do základního práva stěžovatelky zaručeného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Okresnímu soudu v Chomutově se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 27 C 6/2005 a aby v této věci neprodleně jednal.

III. Okresní soud v Chomutově je povinen zaplatit stěžovatelce k rukám její právní zástupkyně na náhradě nákladů řízení před Ústavním soudem 4 800 Kč do 30 dnů od doručení tohoto nálezu.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností ze dne 7. 2. 2007 se stěžovatelka s tvrzením o porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů, resp. v přiměřené lhůtě, ústavně zaručeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), domáhala vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zakázal Okresnímu soudu v Chomutově (dále též jen „okresní soud“) pokračovat v průtazích v řízení vedeném pod sp. zn. 27 C 6/2005 a přikázal mu, aby o věci neprodleně jednal a rozhodl.

2. Stěžovatelka uvedla, že podala v lednu 2005 žalobu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů se žalobou o zaplacení částky 735000 Kč, kterou Okresní soud v Chomutově vede pod sp. zn. 27C 6/2005. V říjnu 2005 žalobu doplnila o návrhy na provedení dokazování a poté opakovaně, avšak bezúspěšně, žádala, aby soud začal ve věci konat. Dne 10. 11. 2006 podala podle ustanovení § 174a zákona č.6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, návrh na určení lhůty k provedení

Nahrávám...
Nahrávám...