dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 123/1997 SbNU, sv.9, K otázce pravomoci obce přijímat obecně závazné vyhlášky v místních záležitostech veřejného pořádku K otázce kvalifikované většiny podle § 13 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, při hlasování pléna Ústavního soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 123

Pl. ÚS 17/97

K otázce pravomoci obce přijímat obecně závazné vyhlášky v místních záležitostech veřejného pořádku
K otázce kvalifikované většiny podle § 13 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, při hlasování pléna Ústavního soudu

1. Ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) a § 17 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zakládají pravomoc obce přijímat obecně závazné vyhlášky v místních záležitostech veřejného pořádku. Podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, lze těmito obecně závaznými vyhláškami obcí stanovit skutkové podstaty přestupků proti veřejnému pořádku (na základě argumentu a contrario potom platí, že předmětem úpravy přestupků proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích jsou jiné, než přestupky proti veřejnému pořádku). Rozsah předmětu takovéto právní regulace obcí je však omezen základními právy a svobodami plynoucími z ústavních zákonů a mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy, jakož i na ně navazujícími zákony.

Podle ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, přičemž dle čl. 26 odst. 2 Listiny základních práv a svobod podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností může stanovit pouze zákon.

V českém právním řádu nebyl vydán zákon, jenž by umožňoval omezit provozní dobu pohostinských zařízení oprávněných provozovat taneční a poslechové zábavy. Není tedy ani úkolem ani v pravomoci obce v oblasti její samostatné působnosti upravovat rozsah podnikatelských aktivit a provozní dobu pohostinských zařízení, byť v souvislosti s ochranou veřejného pořádku, zejména při dodržování nočního klidu.

2. V případě, kdy návrh soudce zpravodaje nezíská většinu devíti hlasů potřebnou pro změnu právního názoru vyjádřeného již v nálezu, nutno větu druhou ustanovení § 13 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve vztahu k ustanovení věty první § 13 zákona č. 182/1993 Sb. interpretovat ve smyslu normy speciální (pročež pro jejich vztah platí interpretační pravidlo lex specialis derogat legi generali). Obsahem přijatého rozhodnutí je pak stanovisko té části pléna, jež setrvává na dosavadním právním názoru, a to i v tom případě, když takovéto rozhodnutí vede ke zrušení obecně závazné vyhlášky obce nebo pod zákonného právního předpisu.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 sp. zn. Pl. ÚS 17/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Chrudimi na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. 3. 1997 o veřejném pořádku a čistotě města (nález byl vyhlášen pod č. 350/1997 Sb.).

I. Výrok

Čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Přednosta Okresního úřadu v Chrudimi podáním ze dne 9. května 1997 navrhl

Nahrávám...
Nahrávám...