dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 155/2005 SbNU, sv.38, K povinnosti soudu ustanovit tlumočníka účastníkovi řízeníK odmítnutí správní žaloby z důvodu neodstranění vad

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 155

II. ÚS 186/05

K povinnosti soudu ustanovit tlumočníka účastníkovi řízení
K odmítnutí správní žaloby z důvodu neodstranění vad

Podle § 18 odst. 2 občanského soudního řádu, který je podle § 64 soudního řádu správního nutné přiměřeně použít, účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo. Tam, kde existuje pochybnost o tom, zda je účastník řízení s ohledem na své jazykové znalosti schopen adekvátně reagovat na výzvu soudu ke splnění procesních povinností nebo uplatnění procesních práv v českém jazyce (nebo na ni v důsledku téhož nereaguje vůbec), je třeba úkon soudu provést rovněž v jazyce, kterému účastník řízení rozumí, anebo mu ustanovit tlumočníka. V opačném případě není zajištěna ústavním pořádkem i zákonem definovaná rovnost účastníků řízení.

Pokud má ještě před vydáním usnesení k odstranění vad žaloby soud k dispozici spis správního orgánu, ze kterého zcela jasně vyplývá, že účastník řízení nezná český jazyk, a správní řízení bylo z tohoto důvodu vedeno v jiném jazyce a byl ustanoven tlumočník, musí na to soud reagovat, jinak porušuje základní právo účastníka zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Výzva k odstranění vad podání sankcionovaná zastavením řízení je namístě jen tam, kde pro existující vady nelze v řízení pokračovat anebo rozhodnout, protože nepřiměřeně přísné požadavky na náležitosti žaloby představují porušení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Pro zastavení řízení není místo tam, kde vytýkané vady žaloby mohou být odstraněny i při ústním jednání ve věci.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké - ze dne 8. srpna 2005 sp. zn. II. ÚS 186/05 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2005 č. j. 2 Azs 255/2004-51 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 2. 2004 č.j.24 Az 1730/2003-20, jimiž byla odmítnuta žaloba stěžovatele z důvodu neodstranění vad, a rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 10. 7. 2003 č. j. OAM-2962/VL-11-06-2003, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žádost o udělení azylu.

Výrok

I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2005 č. j. 2 Azs 255/2004-51 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 2. 2004 č.j. 24 Az 1730/2003-20 se zrušují.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 10. 7. 2003 č. j. OAM-2962/VL-11-06-2003, kterým byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 2. 2004 č. j. 24 Az 1730/2003-20, kterým byla pro neodstranění vad odmítnuta žaloba proti uvedenému správnímu rozhodnutí, a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2005 č. j. 2 Azs 255/2004-51, kterým byla zamítnuta jeho kasační

Nahrávám...
Nahrávám...