dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 155/2007 SbNU, sv.47, K rozhodování obecných soudů o odměně soudního exekutora

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 155

I. ÚS 639/04

K rozhodování obecných soudů o odměně soudního exekutora

V posuzované věci byla aplikována protiústavní ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, a vyhlášky č.233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., posléze zrušená Ústavním soudem (viz nález ve věci sp. zn. Pl. ÚS 8/06, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 44, nález č. 39, vyhlášen pod č.94/2007 Sb.). Z tohoto důvodu je nutné zrušit i ta rozhodnutí, která byla na základě takových ustanovení vydána. Zrušení těchto rozhodnutí v konkrétní věci je založeno na shodných argumentech, jimiž byla odůvodněna kasace obecných pravidel chování.

Ústavní soud je přesvědčen, že obecný soud nedostál svým procesním povinnostem při přezkoumávání zákonnosti postupu exekutorky, a proto připomíná princip vycházející z čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Další ústavní princip, relevantní v této věci, je zakotven v čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Obecný soud svým postupem v předmětné věci z těchto mezí vykročil a stěžovatelce právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod neposkytl, neboť aplikoval protiústavní ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., ačkoliv ve smyslu čl. 95 Ústavy České republiky má povinnost nepoužít ustanovení podzákonného předpisu, pokud shledá jeho rozpor se zákonem. V tomto případě je jeho povinností postupovat v duchu zákona, rozhodnout a své rozhodnutí řádně odůvodnit.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů - ze dne 10. října 2007 sp. zn. I. ÚS 639/04 ve věci ústavní stížnosti ELEKTRO-SYSTÉM, s. r. o., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 20.7. 2004 č. j. E-Nc 11895/2002-52, jímž byl potvrzen příkaz soudní exekutorky JUDr. D. K. k úhradě nákladů exekuce.

Výrok

I. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 20. 7. 2004 č. j. E-Nc 11895/2002-52 bylo porušeno základní právo stěžovatelky na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod a právo na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 20. 7. 2004 č. j. E-Nc 11895/2002-52 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

1. Stěžovatelka ve včas podané ústavní stížnosti napadla v záhlaví uvedené usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 (dále též jen „obvodní soud“). V návrhu na zahájení řízení uvedla, že napadeným usnesením bylo rozhodnuto na podkladě jejích námitek tak, že příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 25. 5. 2004 č. j. Ex 236/02-89 se potvrzuje a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o podaných námitkách. Stěžovatelka tvrdí,

Nahrávám...
Nahrávám...