dnes je 23.5.2024

Input:

Nález 159/2006 SbNU, sv.42, K právu na nerušený výkon veřejné funkce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 159

II. ÚS 53/06

K právu na nerušený výkon veřejné funkce

Článek 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod se nevztahuje pouze na přístup k veřejné funkci ve smyslu vzniku funkce, ale zahrnuje i právo na její nerušený výkon včetně práva na ochranu před protiprávním zbavením této funkce. Účast na správě věcí veřejných, která je smyslem celého článku 21, se nevyčerpává pouhým získáním funkce, nýbrž logicky trvá po celu dobu výkonu této funkce. Pokud je tedy tímto článkem Listiny základních práv a svobod sledováno umožnit občanům správu veřejných záležitostí, musí být subjekt vykonávající funkci nadán rovněž ochranou před libovůlí státu, která by mu mohla bránit ve výkonu veřejné funkce. Samotné právo na přístup k veřejným funkcím by nemělo smysl, pokud by neobsahovalo i ochranu v průběhu výkonu funkce.

Zánik veřejné funkce na základě aplikace protiústavního ustanovení zákona je zásahem do ústavně zaručeného práva chráněného čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 12.září 2006 sp. zn. II. ÚS 53/06 ve věci ústavní stížnosti JUDr. I. B. proti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. ledna 2006 č. j. KPR 966/2006 kontrasignovanému předsedou vlády, kterým byla odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, spojeného s návrhem na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu podle § 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky.

Výrok

I. Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. ledna 2006 č. j. KPR 966/2006 kontrasignované předsedou vlády se zrušuje.

II. Návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy ČR se odmítá.

Odůvodnění

I.

Dne 8. 2. 2006 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelky JUDr. I. B. proti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. ledna 2006 č. j. KPR 966/2006 kontrasignovanému předsedou vlády, kterým byla odvolána z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, spojenou s návrhem na zrušení ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a s návrhem na odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí prezidenta republiky napadené ústavní stížností je tohoto znění: „Vážená paní předsedkyně, rozhodl jsem se vyhovět žádosti ministra spravedlnosti ze dne 25. ledna 2006 a podle § 106 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech soudcích), Vás odvolávám z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu.“.

Stěžovatelka odůvodňuje svůj návrh především protiústavností rozhodnutí, kterou spatřuje v neústavnosti aplikovaného ustanovení § 106 odst. 1 zákona o soudech a soudcích, spočívající v možnosti odvolání předsedy soudu prezidentem republiky, tj. mocí výkonnou. Tím je porušován princip dělby moci ve státě, aniž by bylo

Nahrávám...
Nahrávám...