dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 162/2004 SbNU, sv.35, K rozhodování soudu o odměně a náhradách soudního exekutoraK výkladu podzákonných právních předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 162

IV. ÚS 630/03

K rozhodování soudu o odměně a náhradách soudního exekutora
K výkladu podzákonných právních předpisů

Ústavní soud nehodlá (a ani nemůže) jakkoliv předjímat další postup Městského soudu v Brně a především nemíní svým právním názorem limitovat či zavazovat tento soud stran interpretace vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů; Ústavní soud uznává, že zmíněná vyhláška v ustanovení § 7 není formulována šťastně, a že proto nutně vyžaduje soudcovský výklad; ten přísluší obecnému soudu, neboť není posláním Ústavního soudu, aby v rámci své rozhodovací činnosti namísto ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy České republiky) vykládal podzákonné právní předpisy. Avšak při tomto výkladu, jak již shora naznačeno, bude úkolem Městského soudu v Brně provedený výklad přesvědčivě odůvodnit, a to zvláště pro případ, že by jím chtěl Městský soud v Brně doslovné znění § 7 vyhlášky č. 330/2001 Sb. dotvořit či se od něho odchýlit.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické - ze dne 2. listopadu 2004 sp. zn. IV. ÚS 630/03 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. N. proti usnesení Městského soudu v Brně ze 17. 6. 2003 sp. zn. 69 Nc 237/2002, kterým bylo rozhodnuto o výši odměny a hotových výdajů exekutora a nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

Výrok

I. Usnesení Městského soudu v Brně ze dne 17. 6. 2003 č. j. 69 Nc 237/2002-80 se v části věty první ve slovech „odměnu soudního exekutora ve výši 10 000,Kč celkem tedy 11 384,40 Kč.“ zrušuje.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Brně, kterým bylo rozhodnuto o výši odměny a hotových výdajů exekutora a nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Stěžovatel uvádí, že je soudním exekutorem, který byl na základě usnesení Městského soudu v Brně pověřen provedením exekuce na majetku povinného. Po provedení exekuce vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 4. 9. 2002 č. j. EX 66/02-74, kterým stanovil odměnu soudního exekutora za vyklizení tří nemovitostí, budov, ve výši 3 x 10 000 Kč a dále hotové výdaje na zabezpečení exekuce a předběžný průzkum objektů ve výši 50 910 Kč. K námitkám povinného Městský soud v Brně napadeným usnesením změnil příkaz k úhradě nákladů tak, že odměnu exekutora snížil na částku 10 000 Kč a hotové výdaje v rozsahu 50 910 Kč neuznal jako náklady vynaložené na zabezpečení exekuce.

Stěžovatel tvrdí, že tímto rozhodnutím Městský soud v Brně porušil jeho právo na spravedlivý proces ústavně zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a právo vlastnit majetek podle čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) ve spojení s čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Toto porušení spatřuje v tom, že

Nahrávám...
Nahrávám...