dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 164/2006 SbNU, sv.42, K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 164

Pl. ÚS 38/05

K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni

Pro posouzení konformity vyhlášky s ústavními zákony a zákony Ústavní soud zpravidla volí test čtyř kroků (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. 3. 2005, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 36, nález č. 61; vyhlášen pod č. 210/2005 Sb.), kdy zkoumá pravomoc obce k vydání obecně závazné vyhlášky (1.), posuzuje, zda obec při jejím vydání nejednala ultra vires (2.), zda nezneužila svoji působnost (3.), a poměřuje obsah vyhlášky kritériem nerozumnosti (míněn je tím - nejen v posuzované věci - nerozumný postup obce při jí vykonávané normotvorbě) (4.).

Přezkum pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky (krok 1. testu) přirozeně nemůže spočívat v prosté konstataci Ústavního soudu, že dle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky mohou zastupitelstva obcí v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, čili že tuto pravomoc k originární normotvorbě mají ústavně zaručenou. V rámci přezkumu Ústavní soud zkoumá nejen existenci této pravomoci a to, zda byla vykonána formálně bez vad, ale také, zda při výkonu této pravomoci obec nevykročila z mezí jiných - též ústavně zaručených - kautel. Jinak řečeno, zda ústavně zaručená pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky je v konkrétním případě z hlediska jiných významově důležitějších ústavních principů vskutku použitelná, tedy existující. Zjistí-li Ústavní soud, že vydání vyhlášky bylo popřením kautel ústavnosti, postačí sama tato skutečnost k jejímu zrušení pro vykročení obce z existující pravomoci obecně závaznou vyhlášku vydat.

Pod tímto zorným úhlem přezkumu nemohlo obstát ustanovení přílohy 1 odst. 1 věty třetí, které určilo, že „O zařazení ploch veřejné zeleně do příslušné kategorie - intenzitní třídy údržby - rozhoduje pověřený pracovník odboru životního prostředí a zemědělství (OŽP) Městského úřadu Kopřivnice na základě významu zeleně, potřeb a zkušeností.“. Vyhláška v příloze 1 rozdělila plochu území města Kopřivnice do tří intenzitních tříd údržby a stanovila nároky na minimální údržbu zeleně v té které kategorii. To, které plochy na území města se ve které intenzitní třídě nachází, město Kopřivnice stanovilo slovním popisem doplněným barevným vyznačením v mapové příloze 4. „Zmocnění“ blíže neurčeného pracovníka odboru městského úřadu, aby bez jakýchkoliv pravidel rozhodl o zařazení ploch veřejné zeleně sám, tak představuje přenesení normotvorné pravomoci obce na jiný subjekt, což je v rozporu s čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky. Obecně závaznou vyhlášku, tedy i tu, kterou se novelizuje stávající (již existující) vyhláška, může v mezích své působnosti vydat pouze zastupitelstvo obce, nikoliv pracovník obecního úřadu či obce. Ustanovení přílohy 1 odst. 1 věty třetí v testu ústavnosti, kroku 1., jak byl shora vyložen, neobstálo.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů,

Nahrávám...
Nahrávám...