dnes je 20.5.2024

Input:

Nález 166/2007 SbNU, sv.47, K rozhodování obecných soudů o vydávací vazběK odůvodnění soudních rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 166

II. ÚS 1542/07

K rozhodování obecných soudů o vydávací vazbě
K odůvodnění soudních rozhodnutí

Obecný soud porušil čl. 8 odst. 5 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod, když v důsledku svého postupu omezil stěžovatele na osobní svobodě. Ústavní soud zdůrazňuje, že každé rozhodnutí o vazbě představuje výrazný zásah do osobní svobody jedince (čl. 8 Listiny základních práv a svobod). Při takovémto zásahu je proto nutno postupovat restriktivně. Právě z tohoto hlediska Ústavní soud - v obecné rovině - považuje za velmi významné, aby vazební rozhodnutí obecného soudu bylo náležitě odůvodněno.

Odůvodnění rozhodnutí, které staví obavu z útěku stěžovatele toliko na faktu, že se svým pobytem mimo území Ruské federace vyhýbá tam vedenému trestnímu stíhání, nelze považovat za dostatečné. Obavy z útěku z uvedeného důvodu oslabuje přinejmenším fakt, že mezinárodní zatýkací rozkaz byl vydán dne 6. 9. 2005, přičemž stěžovatel i po tomto datu na území republiky setrval. Pokud by totiž Ústavní soud takové odůvodnění akceptoval, musel by - ad absurdum - dospět k obecnému právnímu názoru, že důvody pro předběžnou vazbu u osoby, jíž byla udělena tzv. překážka vycestování, nyní doplňková ochrana, neboť jí hrozí nelidské či ponižující zacházení v rámci trestního řízení, o jehož existenci je osoba informována, a z těchto důvodů se uchýlila na území jiného státu, jsou splněny vždy, bez ohledu na poměry, v jakých dosud na území České republiky žila, jinými slovy, že je vazba za těchto okolností bez dalšího obligatorní. Takový právní názor je z ústavněprávního hlediska neudržitelný, neboť nekoresponduje se smyslem čl. 8 Listiny základních práv a svobod, zaručujícího osobní svobodu. Skutečnost, že vzetí do předběžné vazby je institutem fakultativním, ostatně potvrzuje i právní doktrína.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 18.října 2007 sp. zn. II. ÚS 1542/07 ve věci ústavní stížnosti I. I. S. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 5. 2007 sp. zn. 2To 45/2007, jímž byla zamítnuta stížnost stěžovatele proti rozhodnutí o jeho vzetí do vydávací vazby.

Výrok

I. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 5. 2007 sp. zn. 2 To 45/2007 došlo k porušení čl. 8 odst. 5 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod, když v důsledku svého postupu soud omezil stěžovatele na osobní svobodě.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se ústavní stížností, která vyhovuje požadovaným formálním podmínkám, domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci uvedeného v záhlaví. Domnívá se, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv garantovaných v čl. 3 odst. 3, čl. 36, čl. 43 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud z ústavní stížnosti a připojených dokumentů zjistil následující:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 3. 2007 sp. zn. 3 Nt 105/2007 vydal usnesení, jímž stěžovatele k návrhu státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě vzal do předběžné

Nahrávám...
Nahrávám...