dnes je 22.5.2024

Input:

Nález 176/2007 SbNU, sv.47, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 176

III. ÚS 1378/07

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Pokud odvolací soud nedal stěžovateli procesní příležitost se k možné aplikaci ustanovení § 150 občanského soudního řádu vyjádřit, porušil tak právo na spravedlivý proces. Součástí práva na spravedlivý proces je vytvoření prostoru pro to, aby účastník řízení mohl účinně uplatňovat námitky a argumenty, které jsou způsobilé ovlivnit rozhodování soudu a s nimiž se soud musí v rozhodnutí náležitě vypořádat. Tento požadavek (vyplývající v obecné rovině z práva na fair proces) je třeba uplatnit též při rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení, které je integrální součástí soudního řízení jako celku. Jinak řečeno, z práva na spravedlivý proces vyplývá povinnost soudu vytvořit pro účastníky řízení procesní prostor k tomu, aby se vyjádřili i k eventuálnímu uplatnění moderačního práva podle § 150 občanského soudního řádu, pokud obecný soud takový postup případně zvažuje, a vznášeli případná tvrzení či důkazní návrhy, které by mohly aplikaci tohoto ustanovení ovlivnit. Ostatně k takovému postupu obecný soud výslovně zavazuje i ustanovení § 118a odst. 2 občanského soudního řádu, podle kterého má soud v případě jiného právního názoru, než je názor účastníka řízení, jej poučit a vyzvat k vylíčení rozhodných skutečností, které jsou relevantní pro úvahy soudu.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy - ze dne 31. října 2007 sp.zn. III. ÚS 1378/07 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. P. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2007 sp. zn. 23 Co 62/2007, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně tak, že se stěžovateli nepřiznává náhrada nákladů soudního řízení.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2007 sp. zn. 23Co 62/2007 se v části výroku sub I, podle které rozsudek soudu prvního stupně „ve výroku o nákladech řízení se mění tak, že žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení“, a ve výroku sub II, dle něhož „žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení“, zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel svou ústavní stížností napadá - s tvrzením porušení práva na spravedlivý proces a rovnosti účastníků soudního řízení - v záhlaví označené rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí, jak patrno z jeho obsahu i obsahu rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 17 C 101/2002, bylo vydáno v řízení zahájeném k žalobě stěžovatele směřující proti žalované O. B. pro zaplacení částky 20 000 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodňoval stěžovatel tím, že se žalovanou uzavřel ústně smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace na rekreační chatu za dohodnutou cenu 30 000 Kč, která zahrnovala zpracování projektu a vyřízení příslušných správních úkonů včetně poplatků za ně, přitom žalovaná mu zaplatila jako zálohu pouze částku 10 000 Kč a zbývající částku 20 000 Kč mu neuhradila, přestože dílo dokončil v souladu s ujednáním smlouvy.

Soud prvního stupně - Obvodní soud pro Prahu 2 - po provedeném dokazování, kdy sporným byl obsah smlouvy, rozsudkem sp. zn. 17 C

Nahrávám...
Nahrávám...