dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 179/2007 SbNU, sv.47, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 179

III. ÚS 677/07

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

V dosavadní judikatuře ve věcech ústavních stížností interpretoval Ústavní soud pojem svévole ve smyslu extrémního nesouladu právních závěrů s vykonanými skutkovými a právními zjištěními, dále ve smyslu nerespektování kogentní normy, interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (příkladem čehož je přepjatý formalismus), interpretace ocitající se v extrémním nesouladu s obsahem jak právní praxí, tak i doktrínou obecně akceptovaných výkladových metod, jakož i interpretace a aplikace zákonných pojmů v jiném než zákonem stanoveném a právním myšlením konsenzuálně akceptovaném významu, v tom rámci i odklonu od ustálené judikatury, aniž by byly dostatečně vyloženy důvody, na základě nichž soud výkladovou praxi dosud převažující a stabilizovanou odmítá, a konečně ve smyslu rozhodování bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených z právní normy (nálezy sp. zn. III. ÚS 138/2000, III. ÚS 303/04, III. ÚS 351/04, III. ÚS 501/04, III. ÚS 606/04, III. ÚS 151/06 a IV. ÚS 369/06, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 21, nález č. 53, svazek 36, nález č. 52, svazek 35, nález č. 178, svazek 36, nález č. 42, svazek 38, nález č. 177, svazek 42, nález č. 132, svazek 43, nález č. 206).

Z pohledu objektivního teleologického výkladu je zřejmé, že brojí-li navrhovatel opodstatněně proti nečinnosti správního orgánu, nemůže mít relevanci pro úvahy o nákladovém výroku rozhodnutí o podané žalobě skutečnost, zda (ve vztahu k obsahu právní úpravy) opožděné vydání rozhodnutí bylo učiněno v důsledku jejího podání, či nikoliv, tedy zda žalovaný správní orgán měl o podání žaloby proti (vlastní) nečinnosti objektivní znalost.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy - ze dne 1. listopadu 2007 sp. zn. III. ÚS 677/07 ve věci ústavní stížnosti CREDITEX, a. s., proti výroku II usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2007 č. j. 8 Ca 358/2006-35 o náhradě nákladů řízení.

Výrok

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2007 č. j. 8Ca 358/2006-35 se ve výroku II zrušuje.

II. Návrh na náhradu nákladů řízení se odmítá.

Odůvodnění

I.

Vymezení věci a rekapitulace řízení před orgány veřejné moci

Včas podanou, jakož i z pohledu ostatních zákonných náležitostí formálně bezvadnou ústavní stížností napadla stěžovatelka v záhlaví označené usnesení Městského soudu v Praze. To v jeho výroku II, jímž bylo v návaznosti na výrok I o zastavení řízení (pro zpětvzetí žaloby ze strany stěžovatelky) rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu jeho nákladů. V předmětné věci se stěžovatelka domáhala žalobou proti nečinnosti správního orgánu (§ 79 soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“) v řízení o jejím návrhu na povolení obnovy řízení, jež bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj (ze dne 18. srpna 2006 č. j. 668/2006/O-51/06), uložení povinnosti vydat rozhodnutí.

Z pohledu, jenž je pro posouzení ústavní stížnosti relevantní, stěžovatelka co do rozhodných skutkových tvrzení konstatovala, že

Nahrávám...
Nahrávám...