dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 180/2007 SbNU, sv.47, K rozhodování obecných soudů o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 47, nález č. 180

I. ÚS 1153/07

K rozhodování obecných soudů o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Ústavní soud dovozuje, že exekutor neurčil dodatečně navýšené náklady exekuce v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 exekučního řádu. Ten jednoznačně požaduje pro určení nákladů exekuce a nákladů oprávněného formu „příkazu k úhradě nákladů exekuce“. Ústavní soud připomíná ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Ústavnímu soudu proto v souzené věci nezbývá než konstatovat, že exekutor měl dostát (a to především z hlediska právní jistoty) zákonem předvídané formě vyměřovacího aktu a fázi řízení, ve které je takto oprávněn (apovinen) postupovat. Zákonem stanovená a pro určitou fázi řízení předpokládaná forma - a v případě nevyhovění námitkám v plném rozsahu jediný možný postup exekutora (tj. postoupení námitek bez zbytečného odkladu soudu) - jsou kogentně upraveny v ustanovení § 88 odst. 3 exekučního řádu. Tato zákonná úprava proto nemůže svědčit postupu exekutora, který (jak ostatně připomíná stěžovatel) své rozhodnutí o určení (v tomto případě změně) nákladů exekuce, tedy rozhodnutí, které předpokládá ustanovení § 88 odst. 1 exekučního řádu, učinil v jiném procesním stadiu, jehož pravidla jsou upravena v ustanovení § 88 odst. 3 citovaného předpisu. V souzené věci se tak stalo postupem, ve kterém exekutor, jenž v rozhodnutí ze dne 12. 2. 2007 č. j. 025 Ex 3054/06-17 nevyhověl námitkám stěžovatele, rozhodl také o zvýšených nákladech exekuce. Exekutor tedy v rozhodnutí a v procesním stadiu, ve kterých měl rozhodnout pouze o námitkách stěžovatele proti původnímu příkazu k úhradě nákladů ze dne 29. 12. 2006 č. j. 025 Ex 3054/06-14, rozhodl o zvýšených nákladech exekuce, aniž by mu pro to svědčila úprava § 88 exekučního řádu. Obvodní soud pro Prahu 7 následně nezkoumal rozhodnutí exekutora ze dne 12. 2. 2007 č. j. 025 Ex 3054/06-17 z hlediska rozhodnutí o určení (v tomto případě zvýšení) nákladů exekuce, tedy rozhodnutí, které předpokládá ustanovení § 88 odst. 1 exekučního řádu, ale zabýval se pouze námitkami stěžovatele proti původnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 29. 12. 2006 č. j. 025 Ex 3054/06-14.

Ústavní soud za tohoto stavu dovozuje, že stěžovatel již proti takto stanoveným (zvýšeným) nákladům exekuce možnost uplatnit námitky podle ustanovení § 88 odst. 3 exekučního řádu neměl.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů - ze dne 1. listopadu 2007 sp. zn. I. ÚS 1153/07 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. K. proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 14. 3. 2006 č. j. 107 Nc 6106/2006-6, kterým byla proti stěžovateli nařízena exekuce, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 9. 3. 2007 č. j. 107 Nc 6106/2006-16, kterým byly zamítnuty stěžovatelovy námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Výrok

1. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 9. 3. 2007 č. j. 107 Nc 6106/2006-16 se

Nahrávám...
Nahrávám...