dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 187/2006 SbNU, sv.43, K rozhodování obecných soudů v restitučních věcech

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 187

II. ÚS 280/04

K rozhodování obecných soudů v restitučních věcech

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, stanovil postup, jakým se má oprávněná osoba domáhat do určité doby svého majetku od osoby povinné (srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 117/93, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 3, nález č. 7). Obecné soudy tím, že formalisticky posuzovaly uplatněný nárok samostatně ohledně každé z nemovitostí, jakož i tím, jak přistoupily k hodnocení rozhodnutí Ministerstva zemědělství dle § 17 odst. 6 zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v řízení vedeném podle zákona č. 87/1991 Sb., zatížily řízení vadou, která ve svém důsledku představuje porušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 90 Ústavy České republiky).

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 12.října 2006 sp. zn. II. ÚS 280/04 ve věci ústavní stížnosti U. L. proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 23. března 2004 sp. zn. 56Co 586/2003 ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Klatovech ze dne 22. září 2003 sp. zn. 9 C 152/98 a ústavní stížnosti I. M. a Z. M. proti stejným rozhodnutím, jimiž bylo z části vyhověno žalobě U. L. na vydání nemovitostí, směřující proti I. M. a Z. M.

Výrok

Výroky II. a IV. rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 22.září 2003 sp. zn. 9 C 152/98 a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 23. března 2004 sp. zn. 56 Co 586/2003 v části potvrzující výroky II. a IV. rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 22. září 2003 sp.zn. 9 C 152/98 se zrušují.

Ve zbytku se ústavní stížnost U. L. zamítá.

Ústavní stížnost I. M. a Z. M. se zamítá.

Odůvodnění

Paní U. L. (dále jen „stěžovatelka“) napadla ústavní stížností v záhlaví označená rozhodnutí, neboť je přesvědčena, že jejich vydáním byla porušena její ústavně zaručená práva; konkrétně hovoří o právech zakotvených v čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), čl. 1, 11 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Žádá proto, aby Ústavní soud svým nálezem rozsudek krajského soudu a výroky II., III. a IV. rozsudku okresního soudu zrušil.

Napadenými rozhodnutími se cítí dotčeni na svých základních právech také manželé I. M. a Z. M. (dále jen „stěžovatelé“); obdobně jako stěžovatelka poukazují na právo vlastnit majetek plynoucí ze čl. 11 Listiny, právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 1 Listiny garantovanou rovnost v právech.

Usnesením Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2005 byly spojeny ústavní stížnost stěžovatelky a ústavní stížnost stěžovatelů (vedená původně pod sp. zn. I. ÚS 31/05) ke společnému projednání a rozhodnutí.

Předmětné rozsudky vzešly ze sporu o vydání domu ev. č. 73, stojícího na pozemku parc. č. 63, a pozemků st. parc. č. 63 (zastavěná plocha) a parc. č. 330/2 (louka), vše v katastrálním území Červená u Kašperských Hor, který stěžovatelka coby žalobkyně před obecnými soudy proti stěžovatelům zahájila poté, co je k vydání

Nahrávám...
Nahrávám...